Nakladatelství a vydavatelství Martin Bartoš (KUTTNA)


Nové publikace:
Rok 2022: Jan Hrubý: Paměti městečka Suchdola a vísky Vysoké u Hory Kutné. První vydání rukopisu z roku 1924. Kromě dějin Suchdola u Kutné Hory a jeho okolí obsahuje i obecný popis struktury venkova v období feudalismu a jeho proměny v čase.
(2021, A5, 112 s., 85 Kč)

Jozef František Devoty: Popsání založení, zvláštní pobožnosti a života svatosti mnohým nešťastným osudům podrobené bývalé řehole cistercienské ... na svatém místě veleslavného údolí sedleckého blíž Kutny Hory v Království českém. Druhé vydání práce sedleckého faráře J. F. Devotyho, která poprvé vyšla roku 1824. Apologie cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory, napsaná krátce po jeho zrušení. (2021, A5, 108 s., 85 Kč)

Jaroslav Bílek (editor): Ius regale montanorum - Královské právo horníkuov. První český překlad horního zákoníku Václava II., který vytvořil Petr Přespole roku 1460 a k vydání připravil Jaroslav Bílek roku 2000.
(2021, A5, 116 s., 90 Kč; druhé vydání)

Bratičák Petr: Jednou nohou v lejnech. Na cestách za minerály po Kazachstánu v létech 1992 – 1994. Pauliš Petr: Kazachstán a jeho mineralogické bohatství. Netradiční cestopis zájemce o minerály po postsovětském Kazachstánu, doplněný základními údaji o této zemi a jejím nerostném a mineralogickém bohatství. (2022, A5, 88 s., 200 Kč)

Petr Pauliš, Zdeněk Dvořák, Karel Babka, Petr Fuchs: Nerostné bohatství Krupky, Cínovce a Moldavy. Reprezentivní celobarevná publikace popisující historii, geologii a především mineralogii tří významných krušnohorských ložisek nerostných surovin.
(2022, A4 (vazané), 633 s., 1650 Kč)


Minerály:
Nerostné bohatství Krupky, Cínovce a Moldavy. Petr Pauliš, Zdeněk Dvořák, Karel Babka, Petr Fuchs: Nerostné bohatství Krupky, Cínovce a Moldavy. Reprezentivní celobarevná publikace popisující historii, geologii a především mineralogii tří významných krušnohorských ložisek nerostných surovin.
(2022, A4 (vazané), 633 s., 1650 Kč, ISBN 978-80-86406-96-1)
Distribuci knihy přednostně zajišťuje autor. Objednávejte na adrese Ing. Petr Pauliš, Smíškova 564, 284 01 Kutná Hora (petr.paulis@post.cz, tel.: 606 175 088)
Z obsahu:
Vymezení, celková historie hornictví a geologie celé oblasti (Úvod do prehistorie zdejšího hornictví. Od úsvitu dějin. Geologická charakteristika oblasti. Historie geologických výzkumů.)
Krupka (Historie hornické činnosti v krupeckém revíru. Geologie krupeckého revíru. Minerály krupeckého revíru - Primární minerály - Supergenní minerály.)
Cínovec (členění kapitoly je obdobné jako u Krupky)
Moldava (členění kapitoly je obdobné jako u Krupky)
Jednou nohou v lejnech. Bratičák Petr: Jednou nohou v lejnech. Na cestách za minerály po Kazachstánu v létech 1992 – 1994. Pauliš Petr: Kazachstán a jeho mineralogické bohatství. Netradiční cestopis zájemce o minerály po postsovětském Kazachstánu, doplněný základními údaji o této zemi a jejím nerostném a mineralogickém bohatství.
(2022, A5, 88 s., 200 Kč, ISBN 978-80-86406-97-8)
Distribuci knihy přednostně zajišťuje: Ing. Petr Pauliš, Smíškova 564, 284 01 Kutná Hora (petr.paulis@post.cz, tel.: 606 175 088)

Nový přehled minerálů České republiky a jejich lokalit. Petr Pauliš: Nový přehled minerálů České republiky a jejich lokalit. Kompletní přehled 1458 minerálů České republiky s uvedením jejich nejvýznamnějších lokalit. (3. doplněné a rozšířené vydání.).
(2021, A5, 368 s., 600 Kč, ISBN 978-80-86406-90-9 (komplet))
Distribuci knihy přednostně zajišťuje autor, u kterého lze objednat i CD s fotografiemi použitými v publikaci. Objednávejte na adrese Ing. Petr Pauliš, Smíškova 564, 284 01 Kutná Hora (petr.paulis@post.cz, tel.: 606 175 088)

Část 1. Prvky, sulfidy, halogenidy, oxidy. (ISBN 978-80-86406-87-9)
Část 2. Karbonáty, boráty, sulfáty, fosfáty, arsenáty, silikáty. (ISBN 978-80-86406-88-6)
Část 3. Silikáty, organoidy, literatura. (ISBN 978-80-86406-89-3).
Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech 4 Petr Pauliš: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech 4.
(2020, A5, 232 s., 390 Kč, ISBN 978-80-86406-83-1)
Distribuci knihy zajišťuje autor. Objednávejte na adrese Ing. Petr Pauliš, Smíškova 564, 284 01 Kutná Hora (petr.paulis@post.cz, tel.: 606 175 088)

Celobarevná vázaná publikace, ve které je představeno 58 českých mineralogických lokalit, z nichž část byla nově objevena v posledních letech. Na většině z nich lze dosud objevit více či méně zajímavý mineralogický materiál. U každé z lokalit je uvedena její stručná historie, geologické poměry a přehled zjištěných minerálů. Nechybí ani přesná lokalizace, přehled použité odborné literatury, obrazový doprovod a informace o možnostech sběru. Tento sběratelský bedekr navazuje a doplňuje předchozí průvodce, které vyšly v minulých letech. Tato kniha je určena nejen sběratelské obci, ale všem zájemcům o neživou přírodu.
Uranové minerály a jejich nejvýznamnější naleziště v České republice Petr Pauliš, Karel Babka, Jiří Sejkora, Pavel Škácha: Uranové minerály a jejich nejvýznamnější naleziště v České republice.
(2016, A4+, 570 s., 1250 Kč, ISBN 978-80-86406-80-0)
Distribuci knihy zajišťují sami autoři. Objednávejte na adrese Ing. Petr Pauliš, Smíškova 564, 284 01 Kutná Hora (petr.paulis@post.cz, tel.: 606 175 088)

Objemná reprezentativně provedená celobarevná publikace je uvedena přehledem historie vyhledávání a dobývání uranových rud v České republice a podrobným přehledem vybraných 22 uranových ložisek, rudních a mineralogických výskytů, na kterých byla zjištěna zajímavější uranová mineralizace. Vedle textu jsou jednotlivé lokality charakterizovány fotografiemi, které dokumentují jejich historický i novodobý stav, příp. i geologickými mapkami či řezy. Nejvíce prostoru v knize získal náš mineralogicky nejbohatší revír Jáchymov a největší český uranový revír Příbram.
Těžištěm knihy je podrobný popis a vyobrazení všech minerálů uranu zjištěných v České republice. V současné době je jich u nás známo 130, z nichž 30 bylo u nás poprvé popsáno (většina v Jáchymově).
Kniha, která vyšla v současné době v poměrně malém nákladu, obsahuje 90 nově zpracovaných map a geologických řezů, přes 310 historických i současných fotografií lokalit a více než 470 fotografií minerálů.
Granit - portrét nejslavnějšího z kamenů Ferry Fediuk: Granit - portrét nejslavnějšího z kamenů. (2016, A5, 128 s., 150 Kč, ISBN 978-80-86406-81-7)

Obsah: Programové prohlášení. Úvod. Nepřeberná pestrost říše kamení. Fakta o granitech. Granit - král mezi horninami. Bitva o genezi, dobojováno? Šalebné rozpoznávací znaky. Granit jako firemní značka. Cizinec, který Čechům objevil granit. Tvary a stavba granitových těles. Bedřichovské tunely. Exoti mezi granity. Granity pro labužníky. Greisen a superkřemenné extrémy. Ze studny zapomnění. Žilné a výlevné příbuzenstvo granitu. Uzavřeniny v granitech. Granit a horolezci. Geologie a kamenoprůmysl. Troška prózy. Zmučené kamení. Umělá žula. Kde hledat víc? Závěr.
Pauliš: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech - zeolity a doprovodná mineralizace Petr Pauliš a kolektiv: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech - zeolity a doprovodná mineralizace. (2014, A5, 280 s., bez CD: 400 Kč, ISBN 978-80-86406-75-6; s CD: 500 Kč, ISBN 978-80-86406-74-9)

Obsah: Úvod. Co jsou zeolity? Zeolity v Čechách.
Lokality s výskytem zeolitů v Čechách: Zeolity vulkanických hornin: Zeolity paleovulkanitů: A.1.1. Zeolity staropaleozoických vulkanitů; A.1.2. Zeolity mladopaleozoických vulkanitů; A.2. Zeolity mladých alkalických vulkanitů (neovulkanitů): A.2.1 České středohoří; A.2.2 Lužické hory; A.2.3 Doupovské hory; A.2.4 Ostatní výskyty; B. Zeolity alpských žil: B.1 významné lokality; B.2 méně významné lokality; C. Zeolity hydrotermálních žil; D. Zeolity pegmatitů; E. Zeolity sedimentárních hornin;
Literatura. Rejstřík lokalit. Rejstřík zeolitů.
Doprovodné CD obsahuje mj. (barevné) obrázky uvedené černobíle v publikaci. Neobsahuje text publikace.
Pauliš: Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska - zeolity a doprovodná mineralizace Petr Pauliš a kolektiv: Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska - zeolity a doprovodná mineralizace. (2015, A5, 124 s., bez CD: 200 Kč, ISBN 978-80-86406-77-0; s CD: 300 Kč, ISBN 978-80-86406-76-3)

Obsah: Úvod. Co jsou zeolity? Zeolity Moravy a Slezska.
Lokality s výskytem zeolitů na Moravě a ve Slezsku: A. Zeolity vulkanických hornin: A.1 Zeolity druhohorních vulkanitů; A.2 Zeolity kenozoických vulkanitů; B. Zeolity alpských žil: B.1 Minerály alpských žil vázané na amfibolity, ruly, erlany a serpentinity: B.1.1 Lokality v oblasti Jeseníků; B.1.2 Lokality mimo oblast Jeseníků; B.2 Minerály alpských žil vázané na granitoidy; B.3 Ostatní lokality; C. Zeolity pegmatitů.
Literatura. Rejstřík lokalit. Rejstřík zeolitů.
Doprovodné CD obsahuje mj. (barevné) obrázky uvedené černobíle v publikaci. Neobsahuje text publikace.
Pauliš, Kopecký: Minerály stříbra a jejich lokality v České republice Petr Pauliš, Stanislav Kopecký: Minerály stříbra a jejich lokality v České republice. Kompletní přehled a popis 135 nalezišť stříbrných minerálů ČR. (2012, A5, 272 s., bez CD: 400 Kč, ISBN 978-80-86406-65-7; s CD: 500 Kč, ISBN 978-80-86406-64-0)

Obsah: Úvod. Krátce z historie stříbra. Vlastnosti a geochemie stříbra. Výskyt stříbra ve světě a jeho těžba. Stříbro v Českých zemích. Principy historického hutnictví stříbra. Důkaz přítomnosti stříbra. Čištění vzorků ryzího stříbra. Přehled minerálů stříbra. Minerály stříbra v České republice.
Kompletní přehled lokalit České republiky s výskytem minerálů stříbra: Čechy - hlavní ložiska: Boží Dar, Havlíčkobrodský rudní revír, Hora Svaté Kateřiny, Jáchymov, Abertamy, Kutnohorský rudní revír, Michalovy Hory, Mikulov, Hrob, Potůčky, Příbramský revír, Obecnice, Ratibořsko-vožický revír, Rudolfovský revír; Čechy - menší ložiska a významné lokality stříbrných minerálů: Český Krumlov, Černý Potok, Háje, Horní Slavkov, Hory Matky Boží, Mezilesí, Měděnec, Moldava, Nalžovské Hory, Pelhřimovský stříbrorudný revír, Planá u Mar. Lázní, Prameny, Přísečnice, Radětice, Vrančice, Rádlo, Rýžovna, Smrkovec, Stříbrná, Stříbrná Skalice, Vejprty, Kovářská; Čechy - další výskyty stříbrných minerálů: Běloves, Běstvina, Boučí, Březina, Cínovec, Černý Důl, Harrachov, Horky u Tábora, Horní Kožlí, Horní Líšnice, Horní a Dolní Rokytnice, Hříva pod Blaníkem, Hůrky u Čisté, Jílové, Jívka, Kasejovice, Kokšín, Košťálov, Krásná Hora, Krupka, Křepice, Lázně Kynžvart, Ledečský revír, Lomnice nad Popelkou, Malovidy, Medvědín, Mníšek pod Brdy, Nový Knín, Plánička, Prachovice, Prosečnická Lhota, Předbořice, Psí Hory (Mokrsko), Roztoky, Sobětice, Staré Ransko, Stráž pod Ralskem, Stříbro, Studenec, Svoboda nad Úpou (Rýchory), Šebestěnice, Těchonice, Tisová, Tučapy, Ústaleč, Vacíkov - Petráčkova hora, Vernéřov, Vlastějovice, Voltýřov, Zadní Chodov; Morava - hlavní ložiska: Jihlava; Morava a Slezsko - menší ložiska a významné lokality stříbrných minerálů: Dobrá voda, Horní Benešov, Horní Město, Hory u Předína, Jezdovice, Komárovice, Měřín, Štěpánovský rudní revír, Vladislav, Zálesí; Morava a Slezsko - další výskyty stříbrných minerálů: Heroltice, Horní Radíkov, Jemnice, Klepáčov, Mariánské Údolí, Petrovice, Radlice, Rožná, Bukov, Habří, Rozsochy, Zlatkov, Slavkovice, Starý Rejvíz, Tišnovská Nová Ves, Zlaté Hory, Zlatý chlum u Jeseníku, Žulová.
Literatura. Rejstřík lokalit. Rejstřík stříbrných minerálů.
Doprovodné CD obsahuje mj. (barevné) obrázky uvedené černobíle v publikaci. Neobsahuje text publikace.
Ďuďa, Pauliš: Minerály striebra a ich lokality v Slovenskej republike Rudolf Ďuďa, Petr Pauliš: Minerály striebra a ich lokality v Slovenskej republike. (2012, A5, 272 s., bez CD: 380 Kč, ISBN 978-80-86406-67-1; s CD: 480 Kč, ISBN 978-80-86406-66-4)

Obsah: Úvod. Prehľad minerálov striebra. Minerály striebra v SR. Kompletný prehľad lokalít: Slovensko - hlavné lokality: Banská Štiavnica, Hodruša - Hámre, Vyhne, Pukanec, Rudno nad Hronom, Nová Baňa, Kremnica, Čavoj - Gápeľ, Veľké Pole - Píla, Zlatá Idka, Zlatá Baňa - polymetály; Slovensko - vedľajšie lokality: Pernek - Pod Babou, Pezinok - Sb, Pernek - Krížnica, Pezinok - Staré Mesto, Veľké Pole - Sokolec, Chvojnica - Malinová, Čierna Lehota, Jasenie - Soviansko, Jasenie - Kyslá, Vyšná Boca, Nižná Boca, Bacúch, Jarabá - Veľká Trojica, Brezno - Mlynná dolina, Dúbrava, Magurka, Smolník - kýzové zrudnenie, Smolník - Spišská Baňa, Smolnícka Huta - Jedľovec, Rožňava - Rožňava baňa, Rožňava - Mária baňa, Dobšiná, Nižná Slaná, Spišská N, Ves - Novoveská Huta, Rudňany, Slovinky, Gelnica, Košice - Bankov, Gemerská Poloma, Chyžné - Herichová, Kokava nad Rimavicou, Hnúšťa - Mútnik, Ozdín - Mládzovo, Úderiná, Margecany, Banská Belá, Sklené Teplice, Vysoká - Zlatno, Kopanice, Prochoť, Zlatá Baňa - Šťavica, Zlatá Baňa - Jozef, Byšta, Brehov, Zemplín.
Literatúra. Register lokalít. Register strieborných minerálov.
Doprovodné CD obsahuje mj. (barevné) obrázky uvedené černobíle v publikaci. Neobsahuje text publikace.
Ďuďa, Pauliš: Minerály Slovenskej republiky Rudolf Ďuďa, Petr Pauliš: Minerály Slovenskej republiky. Kompletný prehľad minerálov Slovenskej republiky s uvedením väčšiny ich lokalít. (2005, A5, 136 s., 180 Kč, ISBN 80-86406-36-9)

Obsah: Úvod. Stručne z historie mineralogie na Slovensku.
Prehľad minerálov Slovenskej republiky: prvky, sulfidy, halogenidy, oxidy a hydroxidy, karbonáty, boráty, sulfáty, molybdáty, wolframáty, fosfáty, arsenáty, vanadáty, silikáty, organoidy.
Minerály prvýkrát opísané zo Slovenska. Minerály zdiskreditované (zrušené). Slovenské meteority. Mineralogicky najbohatšie lokality Slovenska.
Literatúra. Abecedný register minerálov.
Pauliš: Nový přehled minerálů České republiky a jejich lokalit Petr Pauliš: Nový přehled minerálů České republiky a jejich lokalit. Kompletní přehled 1276 minerálů České republiky s uvedením jejich nejvýznamnějších lokalit. (2011, A5, 236 s., bez CD: 380 Kč, ISBN 978-80-86406-60-2; s CD: 430 Kč, ISBN 978-80-86406-59-6)

Obsah: Úvod. Přehled minerálů České republiky (třída/počet druhů):
Prvky (včetně slitin a karbidů): 39; Sulfidy (selenidy, telluridy, arsenidy, antimonidy): 233; Halogenidy: 21; Oxidy (hydroxidy): 176; Karbonáty: 84; Boráty: 8; Sulfáty (molybdáty, wolframáty): 134; Fosfáty, arsenáty, vanadáty: 271; Silikáty: 301; Organické minerály - organoidy: 9. Celkem: 1276.
Minerály poprvé popsané z České republiky. Přehled vybraných zaniklých a neplatných názvů minerálů popsaných v České republice. Přehled použité literatury. Abecední rejstřík minerálů.
Doprovodné CD obsahuje mj. (barevné) obrázky uvedené černobíle v publikaci. Neobsahuje text publikace.
Pauliš, Černý: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech, Moravy a Slezska III Petr Pauliš, Stanislav Černý: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech, Moravy a Slezska III. Průvodce po 66 mineralogických lokalitách. (2010, A5, 112 s., 200 Kč, ISBN 978-80-86406-56-5)

Seznam nalezišť: ČECHY: Podkrušnohoří: Roztyly. České středohoří: Lukov, Měrunice, Špičák u Mostu, Žežice. Doupovské hory: Mokrá. Liberecko - Jizerské hory: Jeřmanice, Křižany, Rádlo. Český ráj, Podkrkonoší, Broumovsko: Horka u Staré Paky, Jestřebí hory, Labská (či Přehrada), Levínská Olešnice, Markoušovice, Medvědín, Stupná, Suchovršice, Svoboda nad Úpou, Šonov, Vidochov, Zábrodí u Červeného Kostelce, Železnice. Střední Čechy: Bytíz - Staré hory, Heřmaničky, Klecany u Prahy, Písková Lhota, Strašín, Tehov. Českomoravská vrchovina: Dlouhá Ves, Havlíčkův Brod, Chřenovice, Orlík u Humpolce, Pohled. Západní Čechy: Dlažov, Líně, Sobětice, Struhadlo, Vítkov II. Jižní Čechy: Černá v Pošumaví, Damětice, Dunajovice, Frymburk, Hamr u Sušice, Hejná u Velkých Hydčic, Horní Novosedly, Krty, Malenice, Nová Ves, Sepekov, Ústaleč. Několik lokalit českých vltavínů: Černý Dub, Habří, Lhenice, Strpí. Morava: Biskoupky, Bohutín, Petrovice, Slatina, Strhaře, Škrdlovice, Vitošov. Slezsko: Dětmarovice, Horní Lipová-Smrčník, Ondřejovice, Skály, Staříč.
Pauliš: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II Petr Pauliš: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II. Průvodce po 72 mineralogických lokalitách. (2003, A5, 136 s., 185 Kč, ISBN 80-86406-27-X)

Seznam nalezišť: Krušnohorská oblast: Jílové u Děčína, Moldava v Krušných horách, Ahníkov, Blahuňov, Hradiště, Ciboušov u Klášterce n. Ohří, Horní Hrad, Loučná, Jáchymov, Abertamy, Hřebečná, Zlatý Kopec, Smolné Pece, Oloví, Lomnice u Sokolova, Horní Luby. České středohoří: Všechlapy. Lužické hory: Rožany u Šluknova. Jizerské hory: Ruprechtice. Krkonoše: Obří důl, Harrachov, Poniklá. Český ráj a Podkrkonoší: Želechovské údolí, Morcinov, Levín, V Balkách, Žďár u Kumburka, Jívka. Orlické hory: Běloves, Špičák. Střední Čechy: Otvovice, Jílové u Prahy, Klínec, Příbram (uranové ložisko), Zaječov, Komárov (železité křemeny), Dědova hora, Mílina, Markovice, Ratboř, Sedlov, Malešov, Přibyslavice, Golčův Jeníkov, Podmoky, Kožlí, Běstvina, Pamětník, Roudný. Českomoravská vrchovina: Ratibořické Hory - Stará Vožice, Zvěrotice, Staré Ransko. Jižní Čechy: Lhota u Kestřan, Rabí, Ktiš, Plešovice, Lazec, Pancíř, Kasejovice. Západní Čechy: Michalovy Hory, Stříbro, Merklín, Otov, Mutěnín. České vltavíny: Ločenice - Chlum nad Malší, Besednice, Vrábče - Koroseky, Slavče, Jankov, Dolní Chrášťany, Radomilice, Dřenice.
Meteority; Minerály poprvé popsané z Čech; Česká muzea s mineralogickými expozicemi.
Pauliš: Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska II Petr Pauliš: Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska II. Průvodce po 70 mineralogických lokalitách. (2005, A5, 128 s., 185 Kč, ISBN 80-86406-35-0)

Seznam nalezišť: Českomoravská vrchovina a jižní Morava: Jihlava, Jeclov, Polnička, Petrovice, Olší, Drahonín, Rožná (opál), Pernštejn, Kovářová, Vrtěžíř, Domanínek, Štěpánov nad Svratkou - Havírna, Věchnov, Lišná, Sedliště, Ústup, Velké Tresné, Rudice, Šošůvka, Květnice u Tišnova, Rousměrov, Radenice, Čichov, Nová Ves, Sokolí, Řípov, Opatov, Třesov, Radkovice u Hrotovic, Jiřice u Moravských Budějovic, Bojanovice, Rešice, Hrubšice, Nová Ves, Vlasatice, Oleksovice. Moravské Vltavíny: Třebíč, Slavice, Kojetice, Štěpánovice, Dalešice, Slavětice, Dukovany, Mohelno, Suchohrdly. Severní Morava: Velké Vrbno - ložisko Konstantin, Hynčice pod Sušinou, Vernířovice - Hackschüssel a Mísečky-sever, Vernířovice - Špičák, Vernířovice - Jelení chata, Maršíkov - Mattenberg, Lužný, Nový Malín, Králec, Břevenec, Bludov, Petřkovická hůrka, Študlov. Slezsko: Nýznerov, Velká Kraš, Stará Červená Voda - Velké Kunětice, Hraničná, Javorník - Račí údolí, Rejvíz - Ulrichbrücke, Dolní Údolí - štoly Melchior a Tobiáš, Keprník a jeho okolí, Pocheň, Prostřední Bludovice, Řepiště, Žermanice, Nebory.
Minerály poprvé popsané z Moravy a Slezska; Moravská a slezská muzea s mineralogickými a hornickými expozicemi; Rejstřík uvedených minerálů.
Pauliš: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech Petr Pauliš: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech. Průvodce po 60 mineralogických lokalitách. (2000, A5, 112 s., 150 Kč, ISBN 80-86406-08-3)

Seznam nalezišť: Krušné hory: Cínovec, Krupka, Jeníkov, Měděnec, Horní Halže, Mýtinka, Horní Blatná, Přebuz, Vernéřov, Hazlov. Slavkovský les, Tepelská vrchovina: Horní Slavkov - Krásno, Hory, Kladská u Mariánských Lázní, Smrkovec, Podhorní vrch, Vlčí Hora u Černošína. České středohoří: Mariánská Hora v Ústí n. Labem, Těchlovice, Dobkovice, Soutěsky, Dobranka u Dobrné, Prackovice nad Labem, Řepčice, Paškopole u Bořislavi, Podsedice, Číčov u Hořence, Dobrčice u Mostu. Doupovské hory: Valeč. Krkonoše: Černý Důl, Rýžoviště, Horní Rokytnice. Jizerské hory: Jizerská louka. Český ráj a Podkrkonoší: Kozákov, Smrčí, Bezděčín, Doubravice, Hřídelec, Studenec, Vestřev. Orlické Hory: Litice nad Orlicí. Střední a jižní Čechy: Kutná Hora, Kaňk u Kutné Hory, Libodřice, Vlastějovice, Prachovice, Chvaletice, Kladno, Vinařická hora, Zbraslav, Příbram, Vrančice u Milína, Krásná Hora, Bohouškovice, Pacova hora u Chýnova, Písek, Těškov, Třenice, Hůrky u Čisté, Valachov u Skřiváně, Strkovice.
Minerály poprvé popsané z Čech; Česká muzea s mineralogickými expozicemi.
Pauliš: Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska Petr Pauliš: Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska. Průvodce po 45 mineralogických lokalitách Moravy a Slezska.(2001, A5, 100 s., 150 Kč, ISBN 80-86406-14-8)

Seznam nalezišť: Jižní Morava: Bochovice, Kojatín, Pokojovice, Dolní Bory, Horní Bory, Dobrá Voda, Rožná, Řečice, Bobrůvka, Heřmanov, Mirošov, Věžná, Studnice, Nedvědice, Smrček, Slavkovice, Borovec u Štěpánova n. Svratkou, Předklášteří (Dřínová), Zastávka, Komňa, Ostrožská Nová Ves. Severní Morava: Boršov u Moravské Třebové, Krásné u Šumperka, Petrov nad Desnou (Chlupěnčík), Petrov n.Desn. (Granátová skála), Sobotín (Smrčina), Sobotín (Pfarrerb), Vernířovice (Zadní Hutisko), Maršíkov (Schinderhübl), Maršíkov (Scheibengraben), Nová Ves u Rýmařova, Štramberk, Hončova hůrka u Příbora, Kunčice pod Ondřejníkem. Slezsko: Zlatý chlum u Jeseníku, Zlaté Hory, Žulová (Boží hora, Korál.jámy), Vápenná (Vycpálkův lom), Černá Voda (Nový lom), Zálesí, Horní Hoštice, Ludvíkov, Vidly, Kobeřice, Třinec.
Minerály poprvé popsané z Moravy a Slezska; Moravská a slezská muzea s mineralogickými expozicemi.
Pauliš: Nejzajímavější mineralogická naleziště Slovenska Petr Pauliš, Rudolf Ďuďa: Nejzajímavější mineralogická naleziště Slovenska. Průvodce po 60 mineralogických lokalitách Slovenska. (2002, A5, 136 s., 185 Kč, ISBN 80-86406-20-2)

Seznam nalezišť: Malé Karpaty: Pezinok. Tribeč: Jelenec. Štiavnické vrchy: Banská Štiavnica, Hodruša - Hámre, Šobov, Uškrtová dolina. Vtáčnik: Župkov. Kremnické vrchy: Kremnica, Tajov, Stará Kremnička. Javorie: Vigľašská Huta - Kalinka. Poľana: Strelníky. Cerová vrchovina: Konrádovce, Šiatorošská Bukovinka. Starohorské vrchy: Špania dolina. Nízké Tatry: Dúbrava, Magurka, Malé Železné, Kvetnica, Vyšná Boca. Spišská Magura: Veľký Lipník. Slovenské Rudohorie: Ľubietová, Farbiště u Ponik. Slovenské Rudohorie: Mútnik u Hnúště-Likieru, Železník u Sirku, Rákoš, Nandraž, Nižná Slaná, Dobšiná, Rožňava, Rožňava (Mária baňa), Čučma u Rožňavy, Krásnohorské Podhradie, Novoveská Huta, Rudňany, Gelnica, Smolník, Jedľovec, Zlatá Idka, Malá Vieska, Henclová, Klenovec, Ochtiná. Slovenský kras: Ardovo. Slanské vrchy: Fintice, Maglovec, Zlatá Baňa, Dubník, Vechec, Herľany, Dargov, Slanec, Byšta - Brezina, Banské, Merník. Ondavská vrchovina: Cígeľka. Vihorlatské vrchy: Remetské Hámre - Kapka, Ladomirov. Zemplínské vrchy: Brehov, Viničky.
Nové minerály popsané ze Slovenska; Slovenská muzeá s geologickými a mineralogickými expozicemi a hornické naučné stezky.
Pauliš: Mineralogické lokality okolí Kutné Hory Petr Pauliš: Mineralogické lokality okolí Kutné Hory. Průvodce po 34 mineralogických lokalitách širšího okolí Kutné Hory od Stříbrné Skalice až po Kunětickou Horu. (1999, A5, 76 s., 140 Kč, ISBN 80-902719-0-1)

Abecední seznam nalezišť: Běstvina v Železných Horách, Bohdaneč u Zbraslavic, Bohouňovice u Červených Peček, Borek u Vilémova, Čáslav - Bambousek, Golčův Jeníkov, Habry - Peklo, Horky u Potěh, Chotěboř, Chvaletice u Přelouče, Kaňk u Kutné Hory - haldy staročeského pásma, Kozohlody u Golčova Jeníkova, Kozohlody - lom Mastná Bába, Kožlí u Ledče nad Sázavou, Kutná Hora - kamenolom před Vrbovým mlýnem, Kutná Hora - struskové haldy v údolí Vrchlice, Kutná Hora - štola sv. Antonína Paduánského, Kunětická Hora u Pardubic, Litošice u Přelouče, Malešov u Kutné Hory, Malovidy u Ratají nad Sázavou, Markovice u Čáslavi, Miskovice u Kutné Hory, Libodřice u Kolína, Plaňany u Kolína, Podmoky u Golčova Jeníkova, Prachovice, Přibyslavice u Čáslavi, Sedletín u Haber, Starkoč u Čáslavi, Stříbrná Skalice, Třebešice u Čáslavi, Vlastějovice u Zruče nad Sázavou, Zbohov u Běstviny.
Pauliš: Minerály kutnohorského rudního revíru Petr Pauliš: Minerály kutnohorského rudního revíru. Přehled mineralogie minerálních společenstev Kutné Hory a blízkého okolí. (1998, A5, 48 s., 45 Kč, ISBN 80-238-2964-5)

Obsah: Geologická stavba kutnohorského rudního revíru; Přehled žilných pásem kutnohorského rudního revíru;Mineralogie rudních žil;Sekundární minerály; Minerály kutnohorských strusek;Kutnohorské minerály alpských žil;Minerály kutnohorských serpentinitů; Skarnové ložisko U Černé rudy u Malešova;Dumortierit - klasický kutnohorský minerál;Kutnohorská hornická naučná stezka.
Pauliš, Beneš: Rudná ložiska a mineralogická naleziště severního Rumunska Petr Pauliš, Martin Beneš: Rudná ložiska a mineralogická naleziště severního Rumunska. Kompletní přehled minerálů ČR a jejich nejvýznamnějších lokalit. (2005, A5, 124 s., 170 Kč, ISBN 80-86406-33-4)

Obsah: Stručná geografie a geologie rumunských Karpat. Ložiskový rajón Baia Mare. Úvod a historie dolování. Geologické poměry baiamarského rudného revíru. Charakteristika rudných ložisek. Popis jednotlivých ložisek: Baia Sprie, Băiuţ, Cavnic, Şuior, Herja, Ilba, Nistru, Băiţa, Săsar - Valea Borcutului, Săsar - Valea Roşie, Dealul Crucii, Ţibleş, Turţ, Trestia, Răzoare, Baia Borşa, Rodna Veche.
Vzpomínky na Rumunsko. Významnější rumunská mineralogická a hornická muzea. Minerály popsané poprvé z Rumunska. Minerály diskreditované (zrušené) a neplatné. Počet minerálů Rumunska ve srovnání s Českou republikou. Stručný rumunsko-maďarsko-německo-český slovník důležitějších pojmů. Maďarská a německá jména rumunských lokalit. Stručný slovníček některých geologických termínů. Zjednodušená geologická časová škála. Přehled použité a doporučené literatury. Rejstřík uvedených minerálů.
Pauliš, Beneš: Rudná ložiska a mineralogická naleziště rumunského Sedmihradska Petr Pauliš, Martin Beneš: Rudná ložiska a mineralogická naleziště rumunského Sedmihradska. Kompletní přehled minerálů ČR a jejich nejvýznamnějších lokalit. (2005, A5, 116 s., 170 Kč, ISBN 80-86406-34-2)

Obsah: Stručná geografie a geologie rumunských Karpat. Ložiska pohoří Apuseni (Úvod a historie. Geologická stavba Apuseni.). Popis jednotlivých ložisek: Oblast Roşia Montană-Bucium (Roşia Montană, Bucium); Oblast Baia de Arieş (Baia de Arieş); Oblast Hartagani-Săcărimb (Săcărimb, Hondol, Coranda-Hondol, Vălişoara); Oblast Brad-Barza; Oblast Zlatna (Faţa Băii, Zlatna-Almaşu Mare, Stănija); Další zajímavá ložiska a mineralogická naleziště Apuseni (Techerău, Uroi, Măgureaua Vaţei, Ložiska Cu-Mo porfyrových rud, Băiţa Bihor, Oblast Băişoara-Cacova Ierii-Lita, Revír Brusturi-Hălmagiu-Poiana). Nástin vývoje důlního osvětlování v Rumunsku (Kahance. Acetylénové lampy. Větérky. Elektrické lampy.)
Vzpomínky na Rumunsko. Významnější rumunská mineralogická a hornická muzea. Minerály popsané poprvé z Rumunska. Minerály diskreditované (zrušené) a neplatné. Počet minerálů Rumunska ve srovnání s Českou republikou. Stručný rumunsko-maďarsko-německo-český slovník některých důležitějších pojmů. Maďarská a německá jména rumunských lokalit. Stručný slovníček některých geologických termínů. Přehled použité a doporučené literatury. Rejstřík uvedených minerálů.
Ďuďa, Pauliš: Opály Slovenské a České republiky Rudolf Ďuďa, Petr Pauliš: Opály Slovenské a České republiky a možnosti jejich sběru. (2006, A5, 96 s., 170 Kč, ISBN 80-86406-41-5)

Obsah: Mineralógia opálu, Fyzikálne vlastnosti, Chemické vlastnosti, Spracovávanie, Variety opálov, História opálov, Vznik opálov v prírode, Výskyty opálov na Slovensku (mj.: Badín, Banské, Bartošova Lehôtka, Cígeľ, Červenica-Dubník, Dargov, Herľany, Hodkovce, Horná Ves, Ihráč, Ilija, Jastrabá, Kecerovský Lipovec, Ľubietová, Nevoľné, Etrovce, Poniky, Povrazník, Slančík, Stará Kremnička, Strelníky, Vyšná Kamenica, Zámutov, Zemplínská Teplica) Výskyty opálov vo slovenských orografických celkoch, Variety opálov - výskyty na Slovensku, Výskyty opálů v České republice. Čechy (mj.: Ahníkov, Bohouškovice, Chlumeček, Chmelná, Kozákov, Křemže, Stupná, Valeč, Žichov) Morava (mj.: Dukovany, Hrubšice, Mohelno, Moutnice, Náměšť n. Oslavou, Níhov, Nová Ves, Radkovice u Hrotovic, Rašov, Rožná, Rudice, Řípov, Smrček, Třebíč, Třesov, Vícenice-Lukov) Slezsko (mj.: Bystřice u Jablunkova). Závěr, Literatura, Rejstřík lokalit.
Pauliš, Kopecký, Černý: Uranové minerály České republiky a jejich lokality Petr Pauliš, Stanislav Kopecký, Pavel Černý: Uranové minerály České republiky a jejich lokality. (2007, A5, 252 s., 360 Kč, ISBN 80-86406-45-8 (dva svazky pod jedním ISBN))

Obsah: Úvod. Stručně z historie uranu a thoria. Radioaktivita minerálů a jejich sběr. Stručná historie uranového hornictví na území Čech a Moravy. Systematika uranových a thoriových minerálů a jejich výskyt v České republice: oxidy a hydroxidy; karbonáty (uhličitany); sulfáty (sírany); fosfáty, arzenáty, vanadáty (fosforečnany, arzeničnany, vanadičnany); silikáty (křemičitany); organolity. Uranové zrudnění v Českém masivu. Předplatformní krystalinické jednotky a zvrásněné paleozoikum (žilná ložiska a výskyty): krušnohorská oblast, západočeská oblast, středočeská oblast, jihočeská oblast, krkonošsko-jizerská oblast a Ještědské pohoří, oblast Orlických a Rychlebských hor, oblast východních Čech a západní Moravy. Limnický permokarbon. Platformní jednotky: svrchní křída, terciér. Stručný slovníček některých geologických termínů. Použitá a doporučená literatura. Rejstřík lokalit. Rejstřík uranových a thoriových minerálů.
Pauliš, Kopecký, Ďuďa: Minerály selenu a telluru České a Slovenské republiky a jejich lokality Petr Pauliš, Stanislav Kopecký, Rudolf Ďuďa: Minerály selenu a telluru České a Slovenské republiky a jejich lokality. (2008, A5, 200 s., 360 Kč, ISBN 978-80-86406-50-3 (1.část) ISBN 978-80-86406-51-0 (2. část))

Obsah: Úvod. Z historie selenu a telluru a jejich mineralogie. Manipulace se vzorky. Přehled minerálů selenu a teluru zjištěných v České republice. Přehled minerálů selenu a teluru zjištěných ve Slovenské republice. Nerosty Se a Te poprvé popsané z České a Slovenské republiky. Přehled minerálů selenu a telluru: Selen (prvky, selenidy, sulfoselenidy, seleničitany), Tellur (prvky, telluridy, sulfotelluridy, telluričitany). Lokality v České a Slovenské republice: Čechy - významnější lokality Se a Te minerálů, Čechy - vedlejší lokality Se a Te minerálů, Morava - významnější lokality Se a Te minerálů, Morava - vedlejší lokality Se a Te minerálů, Slezsko - významnější lokality Se a Te minerálů, Slezsko - vedlejší lokality Se a Te minerálů, Slovensko - významnější lokality Se a Te minerálů, Slovensko - vedlejší lokality Se a Te minerálů. Použitá a doporučená literatura. Rejstřík lokalit. Rejstřík minerálů selenu a telluru.

Kutnohorsko:
Bartoš: Památky Kutnohorska Martin Bartoš: Památky Kutnohorska. Přehled nemovitých kulturních památek okresu Kutná Hora, doplněný jejich krátkým popisem a schematickou kresbou. (1997 a 1998, A5, 64 s., 55 Kč, ISBN 80-238-2141-5) (pdf)
Zavadil: Kutnohorsko II/1 Antonín J. Zavadil: Kutnohorsko slovem i obrazem, díl II., část 1., sešity A,B,C. Druhé upravené vydání publikace z roku 1912 (první díl nebyl napsán). Podrobná historie a popis jednotlivých sídel bývalého soudního okresu kutnohorského. Obrazový doprovod druhého vydání byl zredukován pouze na dnes již neexistující stavby. (2000, A5, 328 s./3 sešity, 300 Kč, ISBN 80-902719-4-4 (komplet), 80-902719-5-2 (sešit A), 80-902719-6-0 (sešit B), 80-902719-7-9 (sešit C)) (pdf)

Obsah: Sešit A: Hora Kutná, Albrechtice, Bahno, Bahýnko, Bedřichov, Bernardov, Bílejov, Bludov, Borová, Bořetice, Březová, Bykáň, Bykánec, Bylany, Církvice, Černíny, Červený domek (Malešov), Dobřeň, Habrkovice, Habřina, Hájek, Hetlín, Hlízov, Hlízov mladý, Hořany, Chlístovice, Hrad Sion, Chotoměřice - Pančava, Chrást, Chroustkov, Chvalov, Janovice Červené, Kačina, Husa. Sešit B: Kaňk, Vrchy Kaňkovské, Karlov - Doubrava, Kateřinky, Katlov, Kobylnice, Kopaniny, Korutice, Košice, Krasoňovice, Krupá, Křesetice, Kuchyňka, Kunvald, Lány, Lhota Nová (Lhota Horní), Lhota Nová (Lhota Dolní), Lipsko, Lišice, Lochy, Lomec Velký, Lomec Malý, Májovka, Malenovice, Malešov, Malín, Markovičky, Maxovna, Mezholezy, Miletice, Miskovice, Na Hornické, Na Špandě, Nepřízeň, Neškaredice, Netřeby, Nové Dvory, Opatovice u Červ. Janovic, Ovčáry, Paběnice, Perštejnec, Petrovice, Plhov, Polánka, Poličany, Předbořice, Přítoky, Pucheř, Rabštein (mlýn Rabštejnka), Radvančice, Rápošov Velký a Malý, Rozkoš (Kocanda), Roztěž. Bitva u Malešova, Dolování železné rudy u Malešova. Sešit C: Sedlec, Senetín, Skalice Malá a Velká, Skalka, Solopysky, Suchdol, Svatý Jakub, Svatá Kateřina, Svatý Mikuláš, Štipoklasy, Švábinov, Třebešice, Tuchotice, Turkaňk, Týniště, Újezd, Újezdec, Úmonín, Útěšenovice, Vernýřov, Vidice, Vidlák, Vilémovice, Vinice Neškaredická a Perštejnická, Všesoky, Vysoká, Vrch Vysoká, Záboří, Zadní, Zavadilka, Zbraslavice, Zdeslavice (Janovické), Zdeslavice (Malešov), Zhoř Velká a Malá.
Zavadil: Kutnohorsko II/2 Antonín J. Zavadil: Kutnohorsko slovem i obrazem, díl II., část 2., sešity A,B,C. Druhé upravené vydání publikace z roku 1914 (první díl nebyl napsán). Podrobná historie a popis jednotlivých sídel bývalého soudního okresu uhlířskojanovického. Obrazový doprovod druhého vydání byl zredukován pouze na dnes již neexistující stavby. (2001, A5, 308 s./3 sešity, 300 Kč, ISBN 80-86406-16-4 (komplet), 80-86406-17-2 (sešit A), 80-86406-18-0 (sešit B), 80-86406-19-9 (sešit C)) (pdf)

Obsah: Sešit A: Janovice Uhlířské, Bělokozly, Benátky, Blatce, Bláto Černé, Boroví, Boštice, Brandýsko, Budy Černé, Čabelice, Čekanov, Čenovice, Čentice, Čestín, Čížov, Dojetřice, Dvory (Dolní, Nový), Františkov, Holčice, Hroznice, Huť Stará, Chabeřice, Chlum, Chmeliště, Chrastná, Ježovice, Jindice, Jiřice, Kácov, Karlovice, Kasanice, Kněž, Koblásko, Kochanov. Sešit B: Kopaniny, Kozojedy, Kralice a Kraličky, Krsovice (Svatý Jan), Křečovice, Ledečko, Lhota Janovická, Lhota Kamenná, Líšťany, Losiny, Makolusky, Malejovice, Malovice, Mančice, Miletíny, Milotice, Mitrov, Mirošovice, Morany, Mrchojedy, Nechyba Kácovská, Nechyba Sázavská, Nepoměřice, Nespeřice Nové a Staré, Netušily, Onomyšl, Opatovice II, Ostašov, Otryby, Petrovice II, Pivnisko, Podmoky, Podveky, Polipsy, Přívlaky, Račíněves, Radvanice, Rašovice, Rataje a Pirkštejn, Řendějov, Samechov Nový a Starý, Samek, Samopše. Nepoměřičtí kacíři, Horské osady panství pečeckého. Sešit C: Sázava a Černé Budy, Silvanka, Smilovice, Smrk, Soběšín, Staňkovice, Sudějov (Sv. Anna), Talmberk, Tlučeň, Trucovna, Útěchvosty, Úžice, Vavřinec, Ves Nová, Vesce, Víska, Vlková, Vranice, Vraník, Zalíbená, Zbizuby, Zderadiny, Zliv, Žandov, Žichovice, Žíšov. Zašlé osady na Kutnohorsku: Holá, Koblasice, Křivolaje, Malovidy, Pněvice, Porutice, Roveň, Starý Suchdol, Ves sv. Trojice, Kopaniny, Podmoky, Žichovice. Život svatého Prokopa, Pokoutní škola, Bouře selské na Pečecku r. 1713, Naše zvony ve světové válce.
Novák: Paměť krajiny Pavel Novák: Paměť krajiny. Novodvorsko - Žehušicko. Průvodce cykloturistickou stezkou. (2001, A5, 120 s., 85 Kč, ISBN 80-86406-13-X)

Obsah: Paměť krajiny. Bernardov, Bílé Podolí, Bojman, Borek, Brambory, Církvice, Dolní Bučice, Druhanice, Habrkovice, Hlízov, Horka I., Horní Bučice, Horušice, Chotusice, Karlov, Kobylnice, Koukalka, Lišice, Malín, Nové Dvory, Ovčáry, Rohozec, Sedlec, Semtěš, Starkoč, Sulovice, Svatá Kateřina, Svatý Jakub, Svatý Mikuláš, Svobodná Ves, Vlačice, Vrdy, Výčapy, Záboří, Zaříčany, Zbyslav, Žehušice.
Skřivánek: Rybníky v okolí Čáslavi Milan Skřivánek: Rybníky v okolí Čáslavi. Podrobná studie o rybnících nad Čáslaví. (2002, A5, 68 s., 55 Kč, ISBN 80-86406-26-1)

Z obsahu: Obecné rysy vodního a rybničního hospodářství v okolí Čáslavi. Rybniční soustava potoka Čáslavky. Tupadelská soustava. Rybniční soustava potoka Hlubokého. Podhrádecká rybniční soustava. Severovýchodní rybniční soustava. Rybniční soustava potoka Klejnarky resp. Jánského potoka. Soupis rybníků nezařazených do rybničních soustav. Soustava rybníků na horním toku Doubravy a jejich vliv na vodní poměry v části býv. čásl. okresu. Seznam rybníků na panství Tupadly r. 1717.
Ledr: Dějiny obce Malína Josef Ledr: Dějiny obce Malína. Druhé vydání podrobné studie z r. 1897. (2002, A5, 96 s., 90 Kč, ISBN 80-86406-24-5) (pdf)

Obsah: Krajina kol Malína před jeho založením. Malín od počátku až do vypálení r. 1412. Malín od vypálení až do bitvy Bělohorské. Malín od r. 1620 do r. 1848. Vnitřní poměry obce Malínské. Vrchnost Malína. Poměry poddanské, robotní a jiné povinnosti. Církevní poměry. Škola. Znamenití rodáci Malínští (Bohuslav Bílejovský, Josef Množislav Bačkora, Štěpán Bačkora, Josef Lacina - Kolda Malínský). Malín svoboden od r. 1848. Malínský křen. Dodatek. Rejstřík.
Kapihorský: Historie kláštera sedleckého... Kapihorský Simeon Eustachius: Historia kláštera sedleckého řádu svatého cistercienského. Druhé vydání knihy z r. 1630. (2006, A5, 96 s., 90 Kč, ISBN 80-86406-24-5) (pdf)

Obsah: Předmluva. Kapitola I.: O založení kláštera sedleckého. Odpustky. Kapitola II: Posloupnost oppatův kláštera sedleckého, před zkázou jeho obsahující, a věci památky hodné, kteréž se za spravování jejich zběhly, vypravující. Kapitola III.: O skáze, vyplundrování a vypálení kláštera sedleckého. Kapitola IV.: Věci některé, kteréž se, dokud klášter v spuštění zůstával, přihodily, vypisující. Kapitola V.: O vyzdvižení kláštera sedleckého. Kapitola VI.: Posloupnost oppatův sedleckých, po zkáze a vyplundrování kláštera, uvedených, jako i některé věci, kteréž se za spravování jich sběhly, v sobě obsahující. Kapitola VI.: Posloupnost opatův po splundrování kláštera a některé věci paměti hodné v sobě zavírající.
Hejzelna: Památky královského horního městys Kaňku Jan Hejzelna: Památky královského horního městys Kaňku. Prvé vydání rukopisu pocházejícího z počátku 19. století, uloženého v Státním okresním archivu v Kutné Hoře, sepsaného městským písařem Janem Václavem Nepomuckým Hejzelnou (1763-1822). Kromě historie Kaňku (u Kutné Hory) obsahuje i další zprávy - především z tereziánských a napoleonských válek.
(2006, A4, 102 s., 180 Kč, ISBN 80-86406-43-1) (pdf)
Kolečková-Veselá: Kostel sv. Petra a Pavla v Čáslavi Jana Kolečková-Veselá: Kostel sv. Petra a Pavla v Čáslavi a jeho obnova v letech 1908-1911. (2013, A5, 60 s., 55 Kč, ISBN 978-80-86406-69-5)

Obsah: Úvod; Heuristika a kritika literatury; Popis chrámu sv. Petra a Pavla v Čáslavi (Vnější popis chrámu; Vnitřní popis chrámu); Okolnosti předcházející restauraci chrámu; Obnova kostela sv. Petra a Pavla K. Hilbertem (Schválení návrhů obnovy; Původní návrh K. Hilberta; Změny původního návrhu; Důvody změn stavebních návrhů; Zdroj inspirace K. Hilberta); Závěr; Literatura a prameny.
Kremer: Děkanský chrám sv. Petra a Pavla v Čáslavi Václav Vilém Kremer: Děkanský chrám sv. Petra a Pavla v Čáslavi. (2014, A5, 136 s., 110 Kč, ISBN 978-80-86406-70-1)

Obsah: Úvodní slovo; Kapitola I. Literatura, pohledy a patrocinia čáslavského chrámu (Literatura o čáslavském chrámu; Historické a idealizované pohledy na chrám; O patrociniích čáslavského chrámu); Kapitola II. Dějiny čáslavského chrámu (Předchůdci čáslavského chrámu; Románský kostel sv. Michaela Archanděla v Čáslavi; Děje nového gotického chrámu čáslavského od jeho vzniku do roku 1522; Dějiny čáslavského chrámu od roku 1522 do našich dnů); Kapitola III. Dějiny a rozbor stavby čáslavského chrámu (Stavební dějiny čáslavského chrámu; Stavební rozbor čáslavského chrámu; Vnitřní zařízení čáslavského chrámu ve svém vývoji); Kapitola IV. Duchovní náplň čáslavského chrámu (Dějiny duchovní správy čáslavského chrámu; O plebánech, farářích a děkanech, působících při čáslavském kostele; O zástupcích duchovního správce čáslavského kostela; Paběrky z dějin duchovní správy čáslavské); Doplněk. Exkursní příspěvky k dějinám čáslavského chrámu, soupisy jeho pamětihodností a průvodce chrámem (Panna Maria Čáslavská; Jsou ostatky nalezené v čáslavském kostele roku 1910 tělesnými pozůstatky Jana Žižky z Trocnova?; Čáslavský chrám očima návštěvníka; Chronologický soupis historických událostí čáslavského chrámu; Epigrafika ve službě dějinám čáslavského chrámu; Seznam čáslavských plebánů, farářů a děkanů; Inventarium mobilních památek čáslavského kostela; O hrobech mužů, kteří mají význam pro dějiny čáslavského kostela); Poznámky; Literatura a prameny.

Kutná Hora:
Pravdová: Proměny pomníku U Kalicha Monika Pravdová: Proměny pomníku U Kalicha v Kutné Hoře. Nově objevené dokumenty. (2021, A5, 32 s., 40 Kč, ISBN 978-80-86406-91-6)

Z obsahu: Co předcházelo vzniku pomníku. Husité byli zaživa metáni do svatomartinských šachet. Předpokládaná podoba dolů u kostela sv. Martina. Původní památník vznikl v roce 1902. Pomník byl postaven na vyvýšenině po středověkém dolování. Nápis na původním pomníku byl nepřesný, později byl opraven. Pomník byl nemovitou kulturní památkou, chátral, zanikl. Historie vzniku současného pomníku. Autorem současného pomníku z roku 1988 je Josef Pospíšil. Text na pomník byl předem daný. Dokumenty z archivu úřadu přinášejí nové informace. Autor pomníku upozornil, že možná existoval ještě jiný záměr. Nový objev k historii pomníku. Projekt nebyl v pětiletém plánu a na paní Bělskou se zapomnělo. Byl pomník skutečně financován z daru paní Bělské?
Megerle: Merkwürdigkeiten Johann Georg Megerle von Mühlfeld: Merkwürdigkeiten der königlichen freien Bergstadt Kuttenberg und des daselbst befindlichen uralten Silberbergwerkes. (2021, A5, 112 s., 85 Kč, ISBN 978-80-86406-92-3)

Z obsahu: Erste Abtheilung: Merkwürdigkeiten der Stadt Kuttenberg. Erster Abschnitt: Kurze topographische Schilderung der königlichen Stadt Kuttenberg. Zweiter Abschnitt: Historische Merkwürdigkeiten der Stadt Kuttenberg. Anhang: Schilderung des Brandes der königlichen Bergstadt Kuttenberg am 9. May 1823. Zweite Abtheilung: Merkwürdigkeiten des Bergbaues und der Münzstätte zu Kuttenberg. Erster Abschnitt: Merkwürdigkeiten des Bergbaues zu Kuttenberg. Zweiter Abschnitt: Merkwürdigkeiten der zu Kuttenberg bestandenen Münzstätte und des daselbst befindlich gewesen böhmischen Oberstmünz- und Bergmeisteramtes.
Bartošová, Bartoš: Kutnohorské kapličky Anna Bartošová, Martin Bartoš: Kutnohorské kapličky. Přehled kapliček v Kutné Hoře a blízkém okolí doplněný o jejich historii a proměny. (2020, A5, 100 s., 100 Kč, ISBN 978-80-86406-86-2)

Z obsahu: Úvod (Drobné sakrální památky. Kapličky výklenkové, prostorové a boží muka. Kapličky v Kutné Hoře a okolí. Heuristika. Popis jednotlivých kapliček.). Výklenkové kapličky (Kapličky Ukřižování Páně. Kapličky se sochami. Obnovené výklenkové kapličky. Soukromé kapličky. Kapličky Panny Marie. Kapličky světců.). Boží muka. Kapličky prostorové. Kapličky zaniklé. Kapličky nejisté. Kaple. Závěr. Literatura, prameny a zkratky.
Bartoš: Dům zvaný Pávovský v Kutné Hoře Martin Bartoš (ml.): Dům zvaný Pávovský v Kutné Hoře. Historie domu čp. 379 a identifikace typově podobných staveb na Palackého náměstí v Kutné Hoře. Stavebněhistorický vývoj domu „U tří pávů“, čp. 379 na Palackého náměstí v Kutné Hoře, sestavený na základě písemných, obrazových a hmotných pramenů, a porovnání tohoto domu s podobnými domy stojícími na náměstí. Součástí práce jsou i stavební plány objektu. (2020, A5, 96 s., 110 Kč, ISBN 978-80-86406-84-8)

Z obsahu: Úvod. Kritika pramenů a literatury (Literatura. Archivní fondy. Obrazové prameny. Hmotný pramen: účel měřické dokumentace, volba techniky dokumentace - trigonometrická, ortogonální, Structure from motion; časová posloupnost práce - čtyři fáze dokumentace; volba řezových rovin; vynášení měr.). Přehled urbanistického a architektonického vývoje města s akcentem na Palackého náměstí. Historie vlastnických vztahů. Architektonický rozbor (Urbanismus. Celková situace. Figura. Průčelí. Třetí pohled. Dispozice. Stavební materiály. Otvory a výplně.). Model stavebního vývoje (období gotiky, renesance, baroka, klasicismu, historismu a stavební vývoj ve 20. století.). Srovnání s typově podobnými domy. Závěr.
Absolon: Inženýrskogeologický průzkum historického jádra Kutné Hory Adolf Absolon: Inženýrskogeologický průzkum historického jádra Kutné Hory. Studie uvádějící podrobné výsledky rozsáhlého inženýrskogeologického průzkumu historického jádra Kutné Hory, který probíhal v šedesátých letech 20. století. (2018, A4, 83 s., 200 Kč, ISBN 978-80-86406-82-4)

Obsah: Předmluva. Specifikace úkolu. Zhodnocení předchozích průzkumných prací. Nové průzkumné práce (Vrtné práce. Registrace studní a zatopených sklepů. Registrace indicií starého dolování.). Přehled geologických poměrů (Kutnohorské krystalinikum. Transgrese cenomanského moře. Sedimenty svrchní křídy. Erozní činnost Vrchlice. Ukládání spraší.). Základové půdy, jejich zatřídění a vlastnosti (Horniny skalního podloží. Čtvrtohorní pokryvné útvary. Antropogenní sedimenty.) Přehled hydrogeologických poměrů (Lokální horizont na povrchu slínovců. Horizont údolních náplavů. Puklinové vody krystalinika a cenomanu.). Speciální kapitoly (Ohrožení staveb poddolováním, Ohrožení staveb podzemní vodou, Městská fortifikace z inženýrskogeologického hlediska, Stará kanalizace a vodovod.). Závěry. Dokumentační body. Dokumentace k mapě hydrogeologických poměrů (studně). Dokumentace k mapě indicií poddolování. Přílohy (Geologické řezy. Mapa dokumentačních bodů. Mapa geologických poměrů. Mapa hydrogeologických poměrů. Mapa indicií starého dolování.).
Kořínek: Staré paměti kutnohorské Jan Kořínek: Staré paměti kutnohorské. Nové vydání knihy z roku 1675 - oslava Kutné Hory. (1997, A5, 140 s., 110 Kč, ISBN 80-238-2135-0) (pdf)

Obsah: I. Libušino o Horách Kuttnách proroctví. II. O nalezení Hor Kutten. III. O zrůstu Hor Kutten. IV. Starých Horníků a Hor Kuttenských chvály. V. O královské k horám a Horníkům lásce. VI. O pryvilegiích Hoře Kuttně štědře nadaných: Obecné Horníků svobody. Svobody Horo-Kuttenských hodnověrné. Oryginální Horo-Kuttenských svobody. VII. O starých Horníků v válečných věcech srdnatosti. VIII. Že se v Hoře několikrát sněmy drželi. Že Horníci, k neypodstatnějších věcí řízení, bývali užíváni. Že králové čeští Horníků k rukojemství potřebovávali. Že knížata a králové radu na Horách Kuttnách obnovovávali. Že slavní rodové s starými Horníky se spřízňovávali. Že vzácní páni v Hoře své příbytky mívali. Že velicí páni Hory Kuttny rádi navštěvovávali. Že svátost papežská, neobyčejnou milosti Horníky obdařila. IX. O starých Horníků s někdejšími Pražany jednotě. X. O bohatství Hor Kuttenských XI. O bohatství Horníků na Horách Kuttenských. XII. O stráži starých Horníků nad Horami. XIII. O starých Horníků nádhernosti. XIV. O starých Horníků policií. XV. Kterak staří Horníci při Horách hospodářívali: 1. O horních při Kuttně oficířích. 2. O horních při Kuttně dělnících. 3. O rozličných šichtách horních. 4. O některých při pavování fortelích: Vod z dolů feylování a vážení. Větru přivádění, a smradu vyvádění. Podzemních štol hnání. Ohněm sazení. Treybů stavení. 5. O zemských hlubin prosedání. XVI. O peněz na Horách Kuttnách mincování. O neyvyšších mincmistřích. XVII. O starých Horníků náboženství: Mnohých kostelů stavení. Horských kostelů nadání. Rozličných fundaci vyzdvížení. Znamenité kostelní ozdoby. XVIII. O starých Horníků proti kacířům horlivosti. XIX. O starých Horníků k s.P.Barboře vroucností: Pěkná, hned při založení Hor, s. P. Barbory památka. Půtka, o nový kostel s. P. Barbory, prodloužilá. Pěkný a drahý Chrámu Svato-Barborského klenoty. Mnohonásobných fundací založení.K s. P. Barboře, v důležitých smrti potřebách, outočiště. Všech téměř Horníků při tom chrámě pohřebování. Hlučné k službám Božím, do toho chrámu scházení. XX. Kterak staří Horníci, z naděje odplaty Boží, štědří bývali? Reystřík Slov Horničných.
Kořínek: Staré paměti kutnohorské - fotokopie Jan Kořínek: Staré paměti kutnohorské - fotokopie. Fotokopie knihy z roku 1675 - oslava Kutné Hory. (2011, A4, 112 s., 180 Kč, ISBN 978-80-86406-62-6)
Veselský: Průvodce kr. horním městě Hoře Kutné Petr Miloslav Veselský: Průvodce po kr. horním městě Hoře Kutné a nejbližším okolí. Průvodce po kutnohorských památkách z roku 1877, tj. před velkými opravami na přelomu století. (1999, A5, 124 s., 110 Kč, ISBN 80-902719-1-X) (pdf)

Obsah: I. Dobročinné ústavy. Památné budovy: Chrámy sv. Barbory, sv. Jakuba, Matky Boží na Námětí, Všech Svatých, Nejsvětější Trojice, sv. Jana Nepomuckého, zrušené chrámy. Vlašský dvůr. Hrádek. Kamenný dům. Kamenná kašna. Marianská socha. Jezuitská kolej. Sochy na mostě před kolejí jezuitskou. Klášter Voršulinský. Arciděkanské stavení. Minstrberský neb Knížecí dům. Sedlec: Chrám Nanebevzetí Panny Marie, chrám Všech Svatých s památnou kostnicí, Kaňkovský kopec.
Kejř: Právní život v husitské Kutné Hoře Jiří Kejř: Právní život v husitské Kutné Hoře. Druhé vydání publikace z roku 1958 - poslední velká studie o Kutné Hoře. (2002, A5, 188 s., 170 Kč, ISBN 80-86406-21-0 (komplet), 80-86406-22-9 (část I), 80-86406-23-7 (část II))

Obsah: Dějiny: Privilegované postavení Kutné Hory mezi českými městy. Katolická Kutná Hora - středisko boje proti husitství. Podrobení Kutné Hory husitským vojskem. Kutná Hora pod svrchovaností Pražanů. Vpád Zikmundova vojska a první vypálení Kutné Hory. Kutná Hora v letech 1422-1424. Obsazení Hory Žižkou a její druhé vypálení. Do Lipan. Po Lipanech. Exkursy: Organisace uhlířů příslušejících ke Kutné Hoře a jejich účast na revolučních bojích husitských. Kutnohorské městské knihy. Hospodářství: Dolování, hutnictví a mincovnictví. Měna. Ceny nemovitostí. Členové polních vojsk vlastníky nemovitostí v Kutné Hoře. Zaměstnání obyvatelstva. Sociální postavení havířů. Odběhlí katoličtí měšťané a jejich jmění. Práva: Svrchovanost Prahy nad Kutnou Horou. Táborsko-sirotčí kondominium. Městská rada. Majetková práva: Obecné zásady (Boží zákon. Subjekty práv.). Právo manželské a rodinné (Manželství a manželské právo majetkové. Poručenství nad sirotky.). Práva věcná (Označení nemovitostí. Nemovitosti mimoměstské. Vlastnictví. Zvláštní formy vlastnictví. Věcná práva k věci cizí. Reálná břemena. Zástavní právo. Stavební předpisy.). Právo obligační (Zvláštní formy nabytí nemovitostí. Peněžní pohledávky. Smlouva trhová. Směna. Darování. Nájem a pacht. Různé obligace.). Právo dědické (Dědická posloupnost.). Právo procesní (Proces.). Přílohy: Výpisky ze ztracených kutnohorských městských knih. Usnesení obce kutnohorské z roku 1433 o právech cizozemců a jiných záležitostech obecních. Řemesel všech vysazení a svolení. Ubrmanská výpověď mezi starými a novými Horníky z 30. září 1437. Privilegium krále Jiřího uhlířům příslušejícím ke Kutné Hoře.
Jelínek, Provaz: Historie Městského národního výboru Kutná Hora Jan Jelínek, Lukáš Provaz: Historie Městského národního výboru Kutná Hora v letech 1945-90. (2003, A5, 68 s, 55 Kč, ISBN 80-86406-32-6)

Z obsahu: Přípravy na utváření národních výborů v ČSR a jejich struktura. Správa města Kutné Hory v letech 1938-1945. Utvoření Místního národního výboru v Kutné Hoře v roce 1945. Místní národní výbor v obdobích 1946-1948, 1948-1950, 1950-1954, 1954-1957, 1957-1960. Městský národní výbor v období 1960-1964, 1964-1971, 1971-1976, 1976-1981, 1981-1986, 1986-1990. Přílohy: Předsedové, náměstci, tajemníci, místopředsedové, volby, volební období, počty poslanců a členů rady. Dokument „Pro záchranu Kutné Hory“. Dokument „Hodnocení rozvoje města Kutné Hory a činnosti Městského národního výboru v letech 1964-1971“.
Leminger: Stará Kutná Hora Emanuel Leminger: Stará Kutná Hora. Souborné vydání drobnějších prací předního znalce středověké Kutné Hory. (2006, A5, ISBN 80-86406-37-7 (komplet))

1. Místopis (108 s., 100 Kč, ISBN 80-86406-38-5): O malbách v presbyteriu v Uhl. Janovicích. Stavba školy u Vysokého kostela v Kutné Hoře. Zpráva o pracech restauračních na starožitných budovách v Kutné Hoře. Kaple Vlašského Dvora v Kutné Hoře. Domy s věží. Městský pivovar při tvrzi Lorecké. Kapitoly místopisné. Hodiny na věži radniční. Stavební vývoj staré Kutné Hory, její ulice a tržiště. Dům Krbcovský. Staré seminarium a věž ve zdech městských. Kaple sv. Trojice a Panenský dům. Rodný dům Mikuláše Dačického z Heslova. Významné barokní domy v Kutné Hoře. Radnice v Kutné Hoře. Dům a jeho vlastník. Lázně kutnohorské. Lazebníci. Mlýny v Kutné Hoře. Kazatelna v chrámě sv. Jakuba. Sazení mezníků. Zaniklé kostely a kaple v Kutné Hoře. Podloubí v ulicích kutnohorských. Zaniklé domy v Kutné Hoře. (pdf)

2. Historie (108 s., 100 Kč, ISBN 80-86406-39-3): „Registra koňská“. Stavba hradu pražského za krále Vladislava II. Zpráva o požáru v Kutné Hoře dne 6. února 1585. Pách kutnohorský. Neobyčejný honorář Malířský. Náklad na stavbu domu před 300 lety. Kutná Hora. z Řasné. Kouzla šibeniční V Kutné Hoře r. 1664. Lístek tříkrálový z Kutné Hory. Ženská odveta za pohanění r. 1540. Kněžna Kateřina. Příčinky k historii hradu Karlštejna. Episoda z najímání bojovníků proti Turku. Ze života Karla Havlíčka v Kutné Hoře. Šotové v Kutné Hoře. Antonín Jaroslav Puchmajer. Z posledních dnův jeho života. Činnost Jana Erazima Wocela v letech 1824-1842. Přílišná horlivost protireformační. Fara kaňkovská v 16. století. Dům s příhanou zločinu. Kronikářské zápisy v starém kalendáři. Dodatek ke zprávě o nálezu v hrobce u sv. Barbory. Pohřbívání v kostelích. Opatření proti drahotě. Dvorní dodavatel mouky. Manuale práva útrpného 1522-71. Dedikace díla literárního. Zajišťovali sobě zaopatření do smrti. Zatajovali obilí vyčkávajíce vyšších cen. Přidělávali sobě půdy ze sousedního pozemku. Pověra. Hlásní na věžích. Drobné zprávy o rodě Kubínů. Ze života rudokupců. Havířský dům. O zástavách. Šlechetný čin. Pokuta za utětí nosu. Kutnohorští emigranti a jejich domy. Vojenské přehlídky kutnohorských. Pocty a dary. Péče o čistotu města Kutné Hory. Co vypravují staré testamenty. Staročeská slova a úsloví. Ubohý poddaný. (pdf)

3. Archeologie, numismatika, dodatky (108 s., 100 Kč, ISBN 80-86406-40-7): Hradiště nad mlýnem Cimburkem u Kutné hory. Žárové hroby v Třebešicích. Zpráva o nálezu starožitných výrobků hrnčířských v Kutné Hoře. Praehistorické hroby s kostrami na Kutnohorsku. Z lapidaria musea kutnohorského. Kutnohorsko za doby praehistorické. O českém mincovnictví za krále Vladislava II. O mincování v Kutné Hoře za krále Ludvíka. Příspěvky k dějinám českého mincovnictví. Zpívající fontana v cís. zahradě na hradě pražském. Barchany k lití cánův. Některé záhadné názvy mincí. Zvonařský rod Klabalův. Zpráva o nálezu mincí. Numismatické paběrky ze starých kšaftů. Zvon. Zvonařství. Zvonkové hry. Zvonovina. Numismatické drobty. Nález mincí. Jan Viktorin Geronis z Libušína, úředník mince kutnohorské. Chraňme krásu svého domova. Z Kutné Hory. Stará Kutná Hora. Husův pomník v Kutné Hoře. Výstava památek po Janu Er. Wocelovi. Krása našich ulic. Kapitola hřbitovní. Stručný průvodce a pokyny pro návštěvníky města Kutné Hory. Stará Kutná Hora. Tichá oslava. Význam, jaký má telegrafování povětrnosti. (pdf)
Leminger: Umělecké řemeslo v Kutné Hoře Emanuel Leminger: Umělecké řemeslo v Kutné Hoře. (2015, A4, 108 s., 180 Kč, ISBN 978-80-86406-78-7)

Obsah: Úvod.
Zlatníci a pasíři, zvonaři a konváři, zámečníci a řemesla s nimi sdružená, hrnčíři, malíři a řezbáři, krumplíři, knihtiskaři, knihaři.
Závěrek. Poznámky. Rejstřík jmen a věcí.
Veselský: Královské horní město Hora Kutná Petr Miloslav Veselský: Královské horní město Hora Kutná. Úplný děje a místopis. Nejobsáhlejší přehled historie Kutné Hory od jejího počátku do roku 1600. (2008, A4, 364 s., 440 Kč, ISBN 978-80-86406-49-7) (pdf)

Především na základě materiálů uložených v kutnohorském archivu, ale i tištěných publikací a Pamětí Mikuláše Dačického z Heslova sepsal P. M. Veselský rozsáhlý třídílný rukopis, jehož první díl byl vydán roku 1867, další díly vycházejí poprvé až nyní. V textu jsou uváděny rozsáhlé výpisy z dobových dokumentů, které umožňují pochopit nejen historii Kutné Hory, ale i mentalitu středověkého člověka.
Hejnic: Kamenný dům v Kutné Hoře Otakar Hejnic: Kamenný dům v Kutné Hoře. Dějiny a popis Kamenného domu před a v průběhu jeho rekonstrukce na přelomu 19. a 20. století. (2009, A5, 16 s., 17 Kč, ISBN 978-80-86406-52-7) (pdf)

Druhé vydání základní práce o jednom z nejvýznamnějších středověkých měšťanských domů v Čechách. Práce byla poprvé publikována roku 1903.
Paměti Vojtěcha Keglera Vojtěch Kegler: Paměti Vojtěcha Keglera. Kronika barokní Kutné Hory. (2009, A4, 188 s., 320 Kč, ISBN 978-80-86406-54-1) (pdf)

Paměti Vojtěcha Keglera popisují systematicky období let 1741-1753 a spolu s dalšími zprávami celou první polovinu 18. století. Jejich obsah je velmi různorodý - od záležitostí rodinných až po světové události, od politiky až po návody na barvení vlny a pájení železa. Zvláště v první knize je možné se seznámit s dobovými představami o podstatě světa, s mravoučnými texty a příslovími, výpisem z obnoveného zřízení zemského nebo chemickými a lékařskými návody. Nejcennější jsou ale pravděpodobně informace podrobně seznamující s životem v Čechách v období válek o rakouské dědictví a s činností kutnohorského magistrátu v těchto obzvlášť obtížných letech.
Veselský: Pánové Dačičtí z Heslova Petr Miloslav Veselský: Pánové Dačičtí z Heslova od jich počátku až na naše doby vůbec, jakož i Mikuláš Dačický z Heslova a jeho literární činnosť zvlášť. Historie významného kutnohorského šlechtického rodu a životopis jeho nejznámějšího představitele. (2011, A5, 56 s., 55 Kč, ISBN 978-80-86406-57-2)

Druhé vydání základní práce o jednom z nejvýznamnějších kutnohorských šlechtických rodů a především o známém bouřliváku a básníku Mikuláši Dačickém z Heslova. Práce byla poprvé publikována roku 1886.
Veselský: Persekuce Hory Kutné Petr Miloslav Veselský: Persekuce Hory Kutné po bitvě bělohorské. Historie Kutné Hory na počátku třicetileté války se zvláštním zaměřením na dějiny její rekatolizace.(2011, A4, 86 s., 140 Kč, ISBN 978-80-86406-58-9)

Druhé vydání základní práce o jednom z nejtěžších období v historii Kutné Hory. Studie detailně mapuje dění v Kutné Hoře od Bílé hory do roku 1628, především rekatolizační snahy světských i církevních institucí a odpor měšťanů proti nim. Práce byla poprvé publikována roku 1882.
Hanuš: Bohumil Hanuš: Dějiny a působení jesuitského řádu kutnohorského. (2012, A5, 100 s., 100 Kč, ISBN 978-80-86406-63-3)

Obsah: Úvod Hlavní pramen práce; Protireformace v Kutné Hoře: Protireformační činnost po válce třicetileté, Péče o špitály, Působení v žalářích; Misijní činnost: Misie v Nymburku, Kolíně, Čáslavi, Německém Brodě, Litomyšli, na panství pardubickém, v okolí Kyšperku (Letohradu), v Žamberku, Žumberku, Brandýse nad Orlicí, Lukavici u Rychnova, Kouřimi, Chrudimi, Chotěboři, Vilémově, na Sázavě a v (Českém) Šternberku, Ratajích, (Komorním) Hrádku na Sázavě, Zruči, Zásmukách, Habrech, Libodřicích, Chlumci, Žandově, Týnici, Třebešicích, Zbyslavi, Košumberku, Nepoměřicích, Golčově Jeníkově, Výpomoc farářům; Školství jesuitské v Kutné Hoře: Dramatické produkce; Kult svatých: Úcta k Panně Marii, Kult sv. Ignáce, Svatý František Xaverský, Svatý Basileus, Svatá Barbora patronka horníků, Svatá Barbora a Růžena patronkami semináře, Svatá Markéta v Křeseticích, Kult jiných svatých; Mariánské družiny a kongregace: Družina Zvěstování P. Marie, Congr. Imaculatae Conceptionis (Sodalitas studiorum), Kongregace sv. Václava, Bratrstvo Utrpení Kristova, Kongregace v Křeseticích a Žíšově; Správa duchovní: Bohoslužby, Kázání, Slavnosti, Dramatické produkce, Procesí, Pobožnosti; Správa chrámů: Chrám sv. Barbory, Odkazy, Chrám sv. Jiří, Kaple Božího Těla, Kaple sv. Františka Xaverského, Kostely na statcích; Dějiny koleje kutnohorské: Obydlí, Předání statků, Nepřátelství lidu, Nepřátelské vpády, Přepadení u Michalovic, Morové rány, Stavba nové koleje, Zásah do stavebního vývoje města, Vynikající členové řádu, Rektoři kutnohorské koleje, Jesuitská lékárna, Knihovna, Zakládací listina koleje kutnohorské, Statky koleje kutnohorské, Hospodářství jesuitů, Pomoc poddaným; Spory jesuitské koleje: Spor o výnos ze statků, Spor o vodovod do koleje, Spor o stáčení piva, Spor o plat z Neškaredic a Puchře, Spor o plat ze vsi Poboře, Spor s voskáři a pernikáři, Spor o cestu k chrámu sv. Jiří, Spor o znak na portálu chrámu sv. Barbory, Jiné spory, Spor s klášterem sedleckým, Spor o rybník v Malešově; Residence v (Golčově) Jeníkově, Literatura a prameny.
Simek: Kutná Hora v XV. a XVI. století Josef Šimek: Kutná Hora v XV. a XVI. století. Řada obrazů, pojednání a črt z kulturních a politických dějin kutnohorských. Druhé vydání souboru textů publikovaných v různých časopisech a následně souborně ve sborníku vydaném roku 1907 (s dodatkem z roku 1908). (Část I.: 2014, A5, 88 s., 85 Kč, ISBN 978-80-86406-71-8) (Část II.: 2014, A5, 96 s., 85 Kč, ISBN 978-80-86406-72-5)

Obsah: Část I. K dějinám převratů kutnohorských v XV. věku; Jak se kutnohorští chystali vítati krále Ferdinanda I.?; Zpráva o kutnohorských zednících a kamenících v XVI. věku; O kutnohorských zámečnících a mečířích v XVI. věku; Zprávy o kutnohorských hrnčířích (1435-1583); O kutnohorských zlatnících v letech 1430-1550; O lékárnících a lékařích kutnohorských v XV. a XVI. věku; O účastenství kutnohorských v tureckých válkách za Ferdinanda I. a Maxmiliána II.; Brány a věže kutnohorské; Kutnohorské příspěvky k dějinám českého obchodu; Kutnohorské příčinky k dějinám českého školství; O kutnohorských čarodějnicích v XVI. věku. Část II. O rytířské kratochvíli „střílení ku ptáku“ na Horách Kutných; K dějinám kostela sv. Barborského v Kutné Hoře; Starohorští advokáti; Poměry náboženské a arciděkanové v Kutné Hoře v době Ferdinanda I.; Kterak uváděn byl nejvyšší mincmistr království českého v úřad; Pamět o moru léta 1568; Kdo dal stavěti kutnohorskou Kamennou kašnu?; Zprávy o starodávných malbách na domech kutnohorských; Chřipka v Čechách roku 1580; Pohřební taxa kutnohorská ze XVI. století; Staročeský výklad slova »šelma«; Drobné zprávy o Maternech z Květnice; Roveň a Pněvice. Zašlé osady u Kutné Hory; Posměšné sepisování cechu a sázení rady; Kutnohorská lání a posměšky ze XVI. věku; Obecná kuchyně na horách kutných v XV. věku; Kdo byli leflíři?; Kutnohorské řeči a písně na potupu ševců (1533-1551); Zpráva o kaňkovském graduále; Ustanovení o ungeltu kaňkovském z r. 1489; Obecní zbroj kaňkovská v počátku XVI. věku; K dějinám horního města Kaňku; Klenoty kostela v Gruntě r. 1515; Příspěvek k dějinám kláštera sedleckého v 16. století; Rejstřík; Poměry náboženské a arciděkanové v Kutné Hoře za Maxmiliana II. a Rudolfa II. do roku 1582; Rejstřík.

Doly, hutě a mincovna:
Vrátný: Sláva i zánik kutnohorského dolování František Bedřich Vrátný: Sláva i zánik kutnohorského dolování. Stručný přehled historie starého i nového kutnohorského dolování. (1998, A5, 60 s., 55 Kč, ISBN 80-238-2962-9)

Obsah: Z historie Kutné Hory a kutnohorského dolování. O staročeské kratochvíli 'střílení ku ptáku' v Kutné Hoře. Havířské bouře. Kapitola o hornickém lidu. Požáry v dolech a sázení ohně v dolech. Horní město Kaňk. Kaňkovské vrchy. Severní úsek rudního revíru. Jižní úsek rudního revíru. Oselský důl. Jižní část revíru. Obnova dolování v Kutné Hoře v 19. století. Obnova dolování na kutnohorských dolech od roku 1939. Silikoza, větrání dolu a boj proti silikoze. Seznam použitých pramenů.
Pauliš, Mikuš: Stříbrná stezka Petr Pauliš, Miloslav Mikuš: Stříbrná stezka - hornická naučná stezka v Kutné Hoře. Průvodce novou naučnou stezkou. (1998, A5, 60 s., 55 Kč, ISBN 80-238-2963-7)

Obsah a seznam zastavení: Stručná historie kutnohorského dolování. Přehled ložiskově-geologických poměrů kutnohorského revíru.
Jižní okruh (14 zastavení): Štola sv. Jiří na Oselském pásmu; Halda dolu Mladá Kralice na Roveňském pásmu; Vyhlídka na chrám sv. Barbory; Struskové odvaly v údolí Vrchlice; Kamenolom před Vrbovým mlýnem; Štola sv. Antonína Paduánského; Poličanská štola; Mlýn Cimburk; Velký rybník; Bylany - osada z mladší doby kamenné; Struskové odvaly v Markovičkách; Štola u Bylanky (Maurské žíly); Haldy dolu Hutrejtéře - jižní část Oselského pásma; Vyšatův lom (Vyšatova skála).
Severní okruh (12 zastavení): Památník hornických bouří na záp. vrcholu Kaňkovských vrchů; Propadlina v sedle mezi Kaňkovskými vrchy v jižní části Turkaňského pásma; Státní přírodní rezervace "Na vrších"; Halda šachty Magda (Rejské pásmo) a lomy v migmatitech malínské skupiny; Charakter území nad severní částí Turkaňského pásma; Bývalý závod Rudné doly Kutná Hora; Gotický kostel sv. Vavřince a památné domy v Kaňku; Bývalá šachta Panská jáma na Benátecké žíle; Halda dolu Kuntery na Hlavní žíle Staročeského pásma; Halda dolu Fráty na Hlavní žíle Staročeského pásma; Kostel P.Marie v Gruntě, Gruntecko-hloušecké pásmo a struskové odvaly; Haldy a pinky v severovýchodní části Kuklického pásma.
Ius regale montanorum Ius regale montanorum aneb Královské právo horníků. Český překlad nejznámějšího horního zákoníku českých zemí, vydaného králem Václavem II. před 700. lety. Zákoník přeložený roku 1460 P. Přespolem připravil k vydání dr. J. Bílek. (2002, A5, 88 s., 90 Kč, ISBN 80-86406-06-7) (pdf)

Vznik, obsah, charakter a osud Ius regale montanorum. K nejstaršímu českému překladu Ius regale montanorum.
Ius regale montanorum aneb Právo královské horníkuov: Královské pozdravení a předmluva. Kniha první o osobách k dolům potřebných. Kniha druhá o právech a povinnostech dolů a jejich nabývání. Kniha třetí o lénšaftních propůjčkách, tržním právu a jiných závazcích. Kniha čtvrtá o žalobách a soudním řízení.
Slovníček českých výrazů. Seznam hlavní použité literatury.
Bílek: Kutnohorské dolování Jaroslav Bílek: Kutnohorské dolování. Přehled jednotlivých rudních pásem kutnohorského revíru. Převážně mírně upravené dosud nepublikované výzkumné zprávy Geofondu Kutná Hora. (ISBN 80-902719-8-7 (komplet)) Komplet obsahuje následující publikace: 1. Grejfské žilné pásmo (2000, A5, 60 s., 55 Kč, ISBN 80-86406-03-2) (pdf)
2. Roveňské žilné pásmo (2000, A5, 60 s., 55 Kč, ISBN 80-86406-04-0) (pdf)
3. Kuklické žilné pásmo (2000, A5, 56 s., 55 Kč, ISBN 80-86406-01-6) (pdf)
4. Hloušecké a Šipecké žilné pásmo (2000, A5, 56 s., 55 Kč, ISBN 80-86406-02-4) (pdf)
5. Staročeské žilné pásmo (2000, A5, 128 s., 100 Kč, ISBN 80-86406-05-9) (pdf)
6. Okolí kutnohorského revíru (2000, A5, 60 s., 55 Kč, ISBN 80-86406-09-1) (pdf)
7. Oselské žilné pásmo (2000, A5, 60 s., 55 Kč, ISBN 80-86406-10-5) (pdf)
8. Skalecké žilné pásmo (2000, A5, 80 s., 70 Kč, ISBN 80-86406-11-3) (pdf)
9. Historický přehled. K problematice poddolování, hald a vrchlické přehrady (2001, A5, 100 s., 85 Kč, ISBN 80-86406-15-6) (pdf)
Skřivánek: Kutnohorská měď Milan Skřivánek: Kutnohorská měď v XV. a XVI. století. (2002, A5, 36 s., 40 Kč, ISBN 80-86406-25-3)

Obsah: Cíl práce a pramenná základna. Podíl hornictví na ekonomice českého státu na přel. XV. a XVI. stol. a kutnohorská měď. Norimberští a jiní velkoodběratelé mědi v XVI. století. Hutnění. Naleziště rud obsahujících měď. Statistické tabulky. Gendorfův rozbor kutnohorského obchodu s mědí - exkurs. Rozbor propočtu výnosnosti ságrování kutnohorské mědi z r. 1543 - exkurs. Závěrečná úvaha.
Leminger: Královská mincovna v Kutné Hoře Emanuel Leminger: Královská mincovna v Kutné Hoře. Druhé vydání dosud nepřekonané studie z roku 1912 (včetně dodatků z roku 1924). (2003, A4 kroužková vazba, 180 s., 300 Kč, ISBN 80-86406-30-X) (pdf)

Obsah: Stará technika mincovní: Přepalování stříbra; Zrnění mědi; Sazení a rozpouštění verku; Lití cánů; Dílo mincířské; Bílení plátův; Dílo pregéřské; Závěrek. Vlašský dvůr: Význam Vlašského Dvora; Místnosti určené pro účely mincovní; Důležitější přestavby na Vlašském Dvoře. Obrat stříbra a mědi v minci kutnohorské: Zákaz vyvážení a tajného přepalování stříbra; Stříbro hertovní a pálené; Cány z nadělení božího; Pagament peněžní; Pagament klenotní; Stříbro prengrecní; Stříbro v mědech; Stříbro z mince vydané; Prodej stříbra ve mědech; Prodej mědí červených; Výnosnost mince kutnohorské. Obec mincířův a pregéřův: Zřízení obce mincířův a pregéřův; Mincířské lůny a pregéřské stolice; Psaná privilegia mincířův a pregéřův; Význam šmiten; Pečeti mincířův a pregéřův; Platy za dílo mincovní; Spor s dělníky pregéřskými o mzdu; Nepořádky a nepravosti při díle mincovním; Obecní majetek mincířův a pregéřův; Pád obce mincířův a pregéřův; Závěrek. Úřednictvo při minci kutnohorské: Úředníci mince; Písaři mince; Probéři mincovní; Řezáči kolkův; Kolkař; Šafář mince a hospodář Vlašského Dvora; Vrátný a ponocní. Přílohy a rejstříky. DODATKY (z roku 1924).
Leminger: Práce o historii Kutné Hory, dolování a horním právu Otokar Leminger: Práce o historii Kutné Hory, dolování a horním právu. Souborné vydání prací našeho předního báňského odborníka a znalce středověké Kutné Hory. (2009, A4 kroužková vazba, 72 s., 130 Kč, ISBN 978-80-86406-53-4) (pdf)

Obsah: Kutnohorské doly. O jménech dolových koní kutnohorských v první polovici XVI. věku. Horník v lidovém podání českém. Nové dílo o středověkém českém právu horním. Paměti Ondřeje Křivoláčka? Staročeské písně havířské. Stará česká přísloví a pořekadla z Hory Kutné. Příspěvek k pobytu humanisty J. Balba v Čechách. Příspěvky k dějinám horních míst v Čechách a na Moravě. Nové zprávy o dolech jílovských. Pozůstatky knihy počtů města Hory Kutny ze XIV. století. Pověst o nálezu rudních ložisk kutnohorských. Kutnohorské příspěvky k vědomostem o Žižkovi. Paměti Václava a Karla Ferd. Kubína a jejich poměr k pamětem Mikuláše Dačického z Heslova. Seznam rukopisů, jež obsahují jednak paměti Mikuláše Dačického z Heslova, jednak paměti, z nichž čerpal on sám nebo Práchňanští. Dějiny horního práva na území republiky Československé. Přednáška (o kutnohorském dolování). O dolech a o minci kutnohorské.
Matějková: Z podzemí Kutné Hory Eva Matějková: Z podzemí Kutné Hory. (2009, A5, 32 s., 50 Kč, ISBN 978-80-86406-55-8)

Stručná historie počátků výzkumu kutnohorského podzemí.
Krejčiřík: Nerostné suroviny s úsměvem Libor Krejčiřík: Nerostné suroviny s úsměvem. (2012, A5, 100 s., 90 Kč, ISBN 978-80-86406-68-8)

Několik desítek krátných a převážně spíše nevážných vzpomínek bývalého ředitele firmy Intergeo.
Kremla, Petráň: MUDr. František Stáně 1814-1897 Josef Kremla, Zdeněk Petráň: MUDr. František Stáně 1814-1897 (2014, A5, 44 s., 40 Kč, ISBN 978-80-86406-73-2) Sborník vydaný k dvoustému výročí narození kutnohorského lékaře, dobrodince a lidumila MUDr. F. Stáněho, který se zasloužil o obnovu kutnohorského dolování na konci 19. století.

F. Stáně: Historická zpráva o kutnohorském dolování ve druhé polovici 19. století.
J. Kremla: MUDr. František Stáně.
Z. Petráň: Kutnohorský dvouzlatník - výtěžková i pamětní ražba.
J. Kremla: Kutnohorský dvouzlatník v Českém muzeu stříbra.
Bartoš, Králová, Janečková: Mufle prubířských pecí ze sbírek Českého muzea stříbra v Kutné Hoře Martin Bartoš, Jana Králová, Michaela Janečková: Mufle prubířských pecí ze sbírek Českého muzea stříbra v Kutné Hoře (2020, A5, 48 s., 40 Kč, ISBN 978-80-86406-85-5) Katalog zlomků muflí prubířských pecí, nalezených v depozitáři muzea.

Sborníky:
Šťastná hodina (sborník) Šťastná hodina III. - Hornické, metalurgické a alchymistické tradice Kutné Hory a jejich otisk v architektuře a výtvarném umění. Sborník ze semináře, Kutná Hora 10.-11.5.2000. (2001, A5, 84 s., 70 Kč, ISBN 80-86406-12-1) L. Antonín: Visita interiora terrae.
V. Karpenko: Daniel Stolcius a jeho dílo.
V. Karpenko, P. Widzová: Alchymistický rukopis knížete Hynka Minsterberského.
M. Hejnová: Kutná Hora ve fondech Národní knihovny ČR.
A. Richterová: Několik alchymistických rukopisů Rudolfa II. v zahraničních knihovnách.
I. Chmelař: Rozporuplný kutnohorský rodák Felix Achille de la Camara.
P. Novák: Kutnohorské středověké doly - ikonografie a skutečnost.
I. Chmelař: Příspěvek po návratu ze semináře.
I. Purš: K výzdobě věže Sankturinovského domu..
I. Purš: K freskové výzdobě kaple mincířů a pregéřů v chrámu sv. Panny Barbory.
I. Purš: Prubířství a alchymie.
M. Pober: Prezentace projektu Vytvoření muzea alchymie v Kutné Hoře.
I. O. Štampach: Živel země.
B. Janeš: Kult černých madon a poutní cesty v Evropě.
J. Urban: Nejstarší užití mineralogické symboliky ve výtvarném umění Kutné Hory.
M. Kruml: Symetrické město Kutná Hora.
Kutnohorsko 1/99 (sborník) Kutnohorsko 1/99 - vlastivědný sborník (2000, A5, 60 s., 55 Kč, ISBN 80-902719-2-8, ISSN 1212-6098) (pdf) J. Bílek: Sedm set let horního zákoníku Václava II.
H. Štroblová: Kutnohorský mikroregion a velká politika na počátku 17. století.
J. Valentová, R. Šumberová: Pravěk Kutné Hory ve světle nových archeologických výzkumů.
J. Valentová: Hornická osada Antiqua Cuthna - realita pohledem archeologického výzkumu.
R. Šumberová: Terénní archeologická práce základny ARÚ v Bylanech na Kutnohorsku.
J. Moravec: Zbyslavská plužina - letecké snímkování historické krajiny.
Z. Lipský: Krasové a pseudokrasové jevy v okolí Miskovic.
P. Brzák: Prubéřské misky.
J. Herzan: Krátké vypsání ohně v král. horním městě Kutné Hoře dne 9. máje 1823.
P. Pauliš: Literatura s geologicko-mineralogickou tématikou (bibliografie 1989-1998).
Kutnohorsko 2/99 (sborník) Kutnohorsko 2/99 - vlastivědný sborník (2000, A5, 60 s., 55 Kč, ISBN 80-902719-3-6, ISSN 1212-6098) (pdf) P. Novák: Vývoj struktury pozemkové držby a zemědělské velkovýroby na okrese Kutná Hora.
J. Králová, J. Špaček: Kutná Hora čp. 27 - propad na dvoře.
I. Kozák: Kutná Hora, ulice U Jelena - výkop pro plyn.
M. Bartoš: Kutná Hora - sklep pod Královskou procházkou.
Dějepis kláštera voršulinského na Horách Kutnách.
O. Seifert: Památková péče - státní správa - Kutná Hora.
P. Pauliš: Přehled montanistické literatury vztahující se k okresu Kutná Hora z let 1989-1998.
Kutnohorsko 3/2000 (sborník) Kutnohorsko 3/2000 - vlastivědný sborník (2000, A5, 60 s., 55 Kč, ISBN 80-86406-07-5, ISSN 1212-6098) (pdf) J. Bílek: Z protokolů horního soudu v Kutné Hoře.
K. Štrobl: Paměti Mikuláše Dačického z Heslova a odraz zahraničních událostí v nich v rozmezí let 1575 až 1626.
J. Bílek, M. Bartoš: Mapa vodního náhonu na Turkaňské pásmo.
J. Peták: Aktivity Vlastivědného klubu Šternberk v oblasti středního Posázaví.
M. Bartoš: Nové nálezy starých kutnohorských kachlů.
M. Bartoš: Zámeček Hučadla u Hetlína.
M. Bartoš: Štola u Panského rybníka v Hodkově.
M. Bartoš: Štola Na Stříbrné u Českého Šternberka.
M. Bartoš: Stará železniční trať mezi Kojicemi a Zábořím.
J. Malec, P. Pauliš: Obsahy a nositelé stříbra v rudách ložiska Kutná Hora.
P. Pauliš: Intoxikace životního prostředí v Kutnohorském rudním revíru.
P. Pauliš: Výběr z geologicko-mineralogické a historicko-montanistické literatury kutnohorského rudního revíru do roku 1988.
Kutnohorsko 4/01 (sborník) Kutnohorsko 4/01 - 40 let Městské památkové rezervace Kutná Hora (2001, A5, 68 s., 55 Kč, ISSN 1212-6098) (pdf) Výnosy o zřízení městské památkové rezervace Kutná Hora a jejího ochranného pásma.
Zápis Kutné Hory na Seznam světového dědictví UNESCO.
Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a její prováděcí předpis.
Prováděcí předpis Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví.
Usnesení vlády z 11. července 1950. (První vyhlašování památkových rezervací.)
Zpráva ve věci péče o kulturní a historické památky z 6. července 1950.
Kutnohorsko 5/02 (sborník) Kutnohorsko 5/02 - vlastivědný sborník (2002, A5, 60 s., 55 Kč, ISSN 1212-6098) (pdf) J. Moravec, J. Kramář: Letecká fotodokumentace středověkých vsí na Čáslavsku na příkladu vesnické osady Zbyslav.
Z. Němcová, J. Moravec: Náhrobník Johany Polyxeny Šofmanové z kostela Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi.
P. Drahota, J. Moravec: Geologie a paleontologie nově odkrytého profilu v poloze Štěpnice ve Zbyslavi na Čáslavsku.
J. Moravec: Bývalý kamenolom Pod špejcharem ve Zbyslavi.
R. Tvrdík: Zaniklá středověká tvrz a vesnice Újezd u Malešova na Kutnohorsku.
J. Peták: Tvrz a zámek v Ostrově u Zruče nad Sázavou.
K. Svoboda: Propad před domem čp. 174 v ulici Dr. L. Quise v Čáslavi.
A. Sedláček: Zaniklé osady v okolí Čáslavském.
J. Vaněčková: Knižní poklady městského muzea Čáslav.
M. Tomášek, J. Starý: Nové pohledy na vývoj středověké Čáslavi.
J. Moravec: Historická ekologie jako pomocná věda archeologická.
F. Novák, P. Pauliš: Produkty přeměny apofylitu z Libodřic, 15 km sz. od Kutné Hory.
P. Pauliš: Přehled nových minerálů kutnohorského rudního revíru.
Kutnohorsko 6/02 (sborník) Příspěvky k dějinám dolování stříbra 0. Kutnohorsko 6/02 - vlastivědný sborník (2002, A5, 56 s., 55 Kč, ISSN 1212-6098) (pdf) J. Bílek: Několik poznámek k původu a vývoji názvu Kutné Hory.
J. Haubelt: Kutnohorské pokusy s amalgamací.
J. Bílek: Nad mezinárodní konferencí k 700. výročí Ius regale montanorum a měnové reformy krále Václava II.
J. Bílek: K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru.
Kutnohorsko 7/04 (sborník) Příspěvky k dějinám dolování stříbra 1. Kutnohorsko 7/04 - vlastivědný sborník (2004, A5, 56 s., 55 Kč, ISSN 1212-6098) (pdf) K. Svoboda: Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru.
M. Bartoš: Vodní náhony a plavební kanály v kutnohorském rudním revíru.
M. Bartoš: Vodotěžné stroje v kutnohorském rudním revíru.
M. Bartoš: Propadlina na turkaňském pásmu u Kutné Hory.
M. Tomášek, J. Starý: Čáslavsko - pozůstatky montánní činnosti.
J. Starý, J. Šanderová, M. Tomášek: Povrchový průzkum pozůstatků montánní činnosti v bývalém politickém okrese Čáslav.
M. Bartoš, P. Brzák, J. Ševců: Prubířství a prubířská keramika.
Kutnohorsko 8/04 (sborník) Chrám sv. Jakuba. Chrám sv. Barbory. Kutnohorsko 8/04 - vlastivědný sborník (2004, A5, 56 s., 55 Kč, ISSN 1212-6098) (pdf) F. Beneš: Arciděkanský chrám sv. Jakuba na Horách Kutnách. (vyšlo r. 1865)
J. E. Wocel: Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře. (vyšlo r. 1859)
Kutnohorsko 9/08 (sborník) Příspěvky k dějinám dolování stříbra 2. Kutnohorsko 9/08 - vlastivědný sborník (2008, A5, 56 s., 55 Kč, ISSN 1212-6098) (pdf) M. Bartoš: Středověké dobývání v Kutné Hoře.
P. Pauliš, R. Pažout: Nové mineralogické poznatky z kutnohorského revíru.
Z. Gajdošová: RSDr. Jaroslav Bílek - životopis a soupis prací.
Kutnohorsko 10/08 (sborník) Hrádek nad Páchem v Kutné Hoře. Kutnohorsko 10/08 - vlastivědný sborník (2008, A5, 56 s., 55 Kč, ISSN 1212-6098) (pdf) F. Beneš: Hrádek nad Páchem v Kutné Hoře. (vyšlo r. 1863)
P. M. Veselský: Dodatek. (vyšlo r. 1881)
O. Hejnic: Hrádek nad Vrchlicí čili nad Páchem. (vyšlo r. 1911)
O. Hejnic: „Synové Zebedeovi“, řezba ve dřevě v chrámě sv. Jakuba v Kutné Hoře. (vyšlo r. 1913)
Kutnohorsko 11/09 (sborník) Příspěvky k dějinám dolování stříbra 3. Kutnohorsko 11/09 - vlastivědný sborník (2009, A5, 56 s., 55 Kč, ISSN 1212-6098) (pdf) M. Holub: Kutnohorský ložiskový apendix.
M. Holub: „Zapomenutý“ sloup stříbrné rudy na rudonosné struktuře Láskovské žíly.
M. Holub: Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené ze Staročeského pásma.
M. Holub: Pohled ložiskového geologa na článek Jaroslava Bílka: „K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru“.
M. Holub: Několik poznámek ložiskového geologa ke sborníku „Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a archeologické aspekty“.
Kutnohorsko 12/09 (sborník) Sedlecký klášter. Kutnohorsko 12/09 - vlastivědný sborník (2009, A5, 56 s., 55 Kč, ISSN 1212-6098) (pdf) Fr. Beneš, P.M. Veselský: Fresky ve veliké síni bývalého cistercianského kláštera v Sedlci.
P.M. Veselský: Památná kostnice sedlcká s chrámem „Všech Svatých“.
P.M. Veselský: Já Petr Miloslav Veselský. (Vlastní životopis)
Kutnohorsko 13/10 (sborník) Kutnohorsko 13/10 - vlastivědný sborník (2010, A5, 52 s., 55 Kč, ISSN 1212-6098) (pdf) E. Matějková, D. Stehlíková: Archeologické nálezy českých klenotů druhé poloviny 13. století.
E. Matějková: Kamenické značky v chrámu sv. Barbory, kostele P. Marie na Náměti a Hrádku v Kutné Hoře.
E. Matějková: Ke stavební podobě některých historických objektů v Kutné Hoře.
E. Matějková: Titulní listy z dílny Matouše iluminátora.
M. Bartoš: Vyobrazení lití cánů na tzv. Separátním listu.
Kutnohorsko 14/10 (sborník) Příspěvky k dějinám dolování stříbra 4. Kutnohorsko 14/10 - vlastivědný sborník (2010, A5, 64 s., 55 Kč, ISSN 1212-6098) (pdf) M. Holub: Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené z hlavních rudních pásem Kutnohorského revíru.
V. Štefan: Úvahy o výrobě a využívání olova v Evropě v letech 1250 až 1860.
M. Holub: K některým otázkám Václava Štefana.
V. Štefan: Vyobrazení hutě z tzv. Separátního listu.
Kutnohorsko 15/12 (sborník) Příspěvky k dějinám dolování stříbra 5. Kutnohorsko 15/12 - vlastivědný sborník (2012, A5, 68 s., 55 Kč, ISSN 1212-6098) V. Helánová, M. Holub: Poznámka k přepočtům raně novověkých kovnatostí stříbrných rud v Kutné Hoře.
V. Štefan: Úvahy kutnohorského patriota nad knihou Kutnohorská iluminace.
V. Štefan: Zpracování kutnohorských rud v 90. letech 15. století v ikonogragii, dokumentech i neprokázaných představách.
Kutnohorsko 16 (sborník) Příspěvky k dějinám dolování stříbra 6. Kutnohorsko 16 - vlastivědný sborník (2013, A5, 68 s., 55 Kč, ISSN 1212-6098) V. Štefan: Odlišný pohled na obsah titulního listu Kutnohorského kancionálu.
V. Štefan: Úvahy nad životními podmínkami a montanistikou v zemích střední Evropy v časech středověku.
V. Štefan: Polymetalická huť v nástěnné malbě na hradě Žirovnici.
Kutnohorsko 17 (sborník) Kutnohorsko 17 - vlastivědný sborník. Z kutnohorských pamětí 18. a 19. století. (2016, A5, 60 s., 55 Kč, ISSN 1212-6098) Rukopisy z konce 18. stol. v knize nového práva útrpného
- Přepis listin týkajících se pekařského cechu
- F.J. Vavák: Rozmluva Horožela s Vlastimilem (1790)
- F.J. Vavák: Píseň horničná (1790)
- F.J. Vavák: Vlastimil v Kolíně (1790)
- V. Koťara: Dík laskavému otci vlasti Josefovi II. (1787)
- Listiny z věže kostela sv. Bartoloměje (1787)
- Instrukce městům - výpis částí týkajících se řemeslníků (1760)
- Náklady na nákup domu
- Ortel nad účastníky protihabsburského povstání 1618-1620

Memorabilia Karla Aloise Bacha z let 1810-1811
Zápisky Josefa Förstera z let 1842-1868
Kronikářské záznamy Václava Hampla z konce 19. stol.
M. Bartoš (ml.): Formy rekatolizace, jezuité a tajní nekatolíci.
I. Bartošová: Výtvarná kultura v Kutné Hoře v letech 1967-1969.
Kutnohorsko 18 (sborník) Kutnohorsko 18 - vlastivědný sborník. (2017, A5, 64 s., 55 Kč, ISSN 1212-6098) M. Bartoš: Otisk hradební zdi na domě čp. 359 v Kutné Hoře.
M. Bartoš: Příběh několika dveří.
F. Grimm: Královská mincovna Vlašský dvůr v Kutné Hoře.
M. Bartoš: Příspěvek k dějinám památkové péče v Kutné Hoře.
Kutnohorsko 19 (sborník) Kutnohorsko 19 - vlastivědný sborník. (2017, A5, 60 s., 55 Kč, ISSN 1212-6098) K. Vošta: Schafferové z Jelče a Schaffendorfu
P. Novák: Zapomenutá chotkovská krajinářská úprava u Radvančic na Kutnohorsku
E. Tihelka: Zaniklé sázavské přívozy na Kutnohorsku
E. Tihelka: Tajná podzemní chodba na Čestínsku
M. Bartoš: Upřesnění polohy a podoby tvrziště Újezd nedaleko Bahýnka
P.M. Veselský: Chrám Všech svatých v Hoře Kutné
M. Bartoš: Pamětní deska výtvarníka Zdeňka Pešánka
M. Bartoš: Lípa a kříž na sedleckém hřbitově
M. Bartoš: Historické město nebo autobazar?
Kutnohorsko 20 (sborník) Kutnohorsko 20 - vlastivědný sborník. Příspěvky k dějinám dolování stříbra 7. (2018, A5, 64 s., 55 Kč, ISSN 1212-6098) J. Bílek: Báňskohistorický přehled jižní části kutnohorského revíru
P. Vorel: Zkoušky kvality kutnohorských stříbrných rud a kyzů v roce 1615
M. Tomášek: Kaňk u Kutné Hory
J. Frolík, M. Tomášek: Kutná Hora - příspěvek archeologie k nejstarší topografii a komunikačnímu schématu města
Nejstarší odborná zpráva o tzv. Muzejním dole v Kutné Hoře
50 let od objevu a zpřístupnění tzv. Muzejního dolu
Kutnohorsko 21 (sborník) Kutnohorsko 21 - vlastivědný sborník. (2019, A5, 60 s., 55 Kč, ISSN 1212-6098) J. Králová: 50 let turistického provozu v Muzejním dole v Kutné Hoře
E. Tihelka: Tajné podzemní chodby na kutnohorském venkově
M. Novotný: Doudovský mlýn (Opatovice čp. 18)
M. Novotný: Zbýšovská pila
M. Bartoš: Dům se sgrafitovou výzdobou na kutnohorském předměstí Žižkov
M. Bartoš: Poškozeno opravou
Kutnohorsko 22 (sborník) Kutnohorsko 22 - vlastivědný sborník. (2020, A5, 64 s., 55 Kč, ISSN 1212-6098) M. Bartoš: Nápisy na tzv. Kalvárii na Kaňku u Kutné Hory
M. Bartoš: Identifikace kostelů na titulním listu kutnohorského graduálu
M. Bartoš: Motiv sv. Jiří na portálu kostela v Záboří nad Labem
M. Bartoš: Hornická kaple sv. Maří Magdaleny na Fiolníku u Vlastějovic
M. Bartoš: Proměna pomníku „U Kalicha“ v Kutné Hoře (poznámka)

Chronologický přehled publikací:
1997: Martin Bartoš: Památky Kutnohorska.
Jan Kořínek: Staré paměti kutnohorské.
1998: František Bedřich Vrátný: Sláva i zánik kutnohorského dolování.
Petr Pauliš, Milan Mikuš: Stříbrná stezka - hornická naučná stezka v Kutné Hoře.
Petr Pauliš: Minerály kutnohorského rudního revíru.
1999: Petr Pauliš: Mineralogické lokality okolí Kutné Hory.
Petr Miloslav Veselský: Průvodce po kr. horním městě Hoře Kutné a nejbližším okolí.
Kutnohorsko - vlastivědný sborník 1/99.
Kutnohorsko - vlastivědný sborník 2/99.
2000: Antonín J. Zavadil: Kutnohorsko slovem i obrazem. Díl II, část 1. (komplet)
Jaroslav Bílek: Kutnohorské dolování. 1. Grejfské žilné pásmo.
Jaroslav Bílek: Kutnohorské dolování. 2. Roveňské žilné pásmo.
Jaroslav Bílek: Kutnohorské dolování. 3. Kuklické žilné pásmo.
Jaroslav Bílek: Kutnohorské dolování. 4. Hloušecké a Šipecké žilné pásmo.
Jaroslav Bílek: Kutnohorské dolování. 5. Staročeské žilné pásmo.
Ius regale montanorum - Královské právo horníkuov. (A4)
Kutnohorsko - vlastivědný sborník 3/2000.
Petr Pauliš: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech.
Jaroslav Bílek: Kutnohorské dolování. 6. Kutací a průzkumné práce v kutnohorském revíru a v jeho okolí.
Jaroslav Bílek: Kutnohorské dolování. 7. Oselské žilné pásmo.
Jaroslav Bílek: Kutnohorské dolování. 8. Skalecké žilné pásmo.
2001: Šťastná hodina III. Hornické, metalurgické a alchymistické tradice Kutné Hory a jejich otisk v architektuře a výtvarném umění.
Novák Pavel: Paměť krajiny. Novodvorsko - Žehušicko.
Petr Pauliš: Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska.
Jaroslav Bílek: Kutnohorské dolování. 9. Historický přehled. K problematice poddolování, hald a vrchlické přehrady.
Antonín J. Zavadil: Kutnohorsko slovem i obrazem. Díl II, část 2. (komplet)
2002: Petr Pauliš, Rudolf Ďuďa: Nejzajímavější mineralogická naleziště Slovenska.
Kutnohorsko - vlastivědný sborník 5/02.
Kutnohorsko - vlastivědný sborník 4/01. 40 let městské památkové rezervace Kutná Hora
Jiří Kejř: Právní život v husitské Kutné Hoře. (komplet)
Josef Ledr: Dějiny obce Malína.
Kutnohorsko - vlastivědný sborník 6/02.
Milan Skřivánek: Kutnohorská měď v XVI. a na počátku XVII. století.
Milan Skřivánek: Rybníky v okolí Čáslavi.
Ius regale montanorum - Královské právo horníkuov. (A5)
2003: Petr Pauliš: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech 2.
Emanuel Leminger: Královská mincovna v Kutné Hoře.
Petr Pauliš: Minerály České republiky. (vyprodáno)
Jan Jelínek, Lukáš Provaz: Historie Městského národního výboru Kutná Hora v letech 1945-1990.
2004: Kutnohorsko - vlastivědný sborník 7/04. Příspěvky k dějinám dolování stříbra.
Kutnohorsko - vlastivědný sborník 8/04. Chrám sv. Jakuba. Chrám sv. Barbory.
2005: Petr Pauliš, Beneš Martin: Rudná ložiska a mineralogická naleziště severního Rumunska.
Petr Pauliš, Beneš Martin: Rudná ložiska a mineralogická naleziště rumunského Sedmihradska.
Petr Pauliš: Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska 2.
Rudolf Ďuďa, Petr Pauliš: Minerály Slovenskej republiky.
2006: Emanuel Leminger: Stará Kutná Hora. 1. Místopis.
Emanuel Leminger: Stará Kutná Hora. 2. Dějiny.
Emanuel Leminger: Stará Kutná Hora. 3. Archeologie, numismatika, dodatky.
Rudolf Ďuďa, Petr Pauliš: Opály Slovenské a České republiky a možnosti jejich sběru.
Simeon Eustachius Kapihorský: Historia kláštera sedleckého řádu svatého cistercienského.
Jan Hejzelna: Památky královského horního městys Kaňku.
2007: Petr Pauliš, Stanislav Kopecký, Pavel Černý: Uranové minerály České republiky a jejich naleziště.
2008: Kutnohorsko - vlastivědný sborník 9/08. Příspěvky k dějinám dolování stříbra 2.
Petr Miloslav Veselský: Královské horní město Hora Kutná. Úplný děje- a místopis. Díl I. až III.
Petr Pauliš, Stanislav Kopecký, Rudolf Ďuďa: Minerály selenu a telluru České a Slovenské republiky a jejich lokality.
Kutnohorsko - vlastivědný sborník 10/08. Hrádek nad Páchem v Kutné Hoře.
2009: Kutnohorsko - vlastivědný sborník 11/09. Příspěvky k dějinám dolování stříbra 3.
Otakar Hejnic: Kamenný dům v Kutné Hoře.
Otokar Leminger: Práce o historii Kutné Hory, dolování a horním právu.
Eva Matějková: Z podzemí Kutné Hory.
Vojtěch Kegler: Paměti Vojtěcha Keglera.
Kutnohorsko - vlastivědný sborník 12/09. Sedlecký klášter.
2010: Petr Pauliš, Stanislav Kopecký: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech, Moravy a Slezska 3.
Kutnohorsko - vlastivědný sborník 14/10. Příspěvky k dějinám dolování stříbra 4.
Kutnohorsko - vlastivědný sborník 13/10.
2011: Petr Pauliš: Nový přehled minerálů České republiky a jejich lokalit.
Ferry Fediuk, Milan Fišera: Středočeský plutonický komplex v odkazu Bohuslava Hejtmana.
Petr Miloslav Veselský: Pánové Dačičtí z Heslova.
Petr Miloslav Veselský: Persekuce Hory Kutné po bitvě bělohorské.
Jan Kořínek: Staré paměti kutnohorské - fotokopie.
2012: Petr Pauliš, Stanislav Kopecký: Minerály stříbra a jejich lokality v České republice.
Rudolf Ďuďa, Petr Pauliš: Minerály striebra a ich lokality v Slovenskej republike.
Libor Krejčiřík: Nerostné suroviny s úsměvem.
Bohumil Hanuš: Dějiny a působení jesuitského řádu kutnohorského.
Kutnohorsko - vlastivědný sborník 15/12. Příspěvky k dějinám dolování stříbra 5.
2013: Kutnohorsko - vlastivědný sborník 16. Příspěvky k dějinám dolování stříbra 6.
Jana Kolečková-Veselá: Kostel sv. Petra a Pavla v Čáslavi a jeho obnova v letech 1908-1911.
2014: Václav Vilém Kremer: Děkanský chrám sv. Petra a Pavla v Čáslavi.
Josef Šimek: Kutná Hora v XV. a XVI. století. Část I. a část II.
Josef Kremla, Zdeněk Petráň: MUDr. František Stáně 1814-1897
Petr Pauliš a kolektiv: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech - zeolity a doprovodná mineralizace.
2015: Petr Pauliš a kolektiv: Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska - zeolity a doprovodná mineralizace.
Emanuel Leminger: Umělecké řemeslo v Kutné Hoře.
2016: Kutnohorsko - vlastivědný sborník 17. Z kutnohorských pamětí 18. a 19. století.
Petr Pauliš, Karel Babka, Jiří Sejkora, Pavel Škácha: Uranové minerály a jejich nejvýznamnější naleziště v České republice.
Ferry Fediuk: Granit - portrét nejslavnějšího z kamenů.
2017: Kutnohorsko - vlastivědný sborník 18.
Kutnohorsko - vlastivědný sborník 19.
2018: Adolf Absolon: Inženýrskogeologický průzkum historického jádra Kutné Hory.
Kutnohorsko - vlastivědný sborník 20. Příspěvky k dějinám dolování stříbra 7.
2019: Kutnohorsko - vlastivědný sborník 21.
2020: Petr Pauliš: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech 4.
Martin Bartoš (ml.): Dům zvaný Pávovský v Kutné Hoře.
Kutnohorsko - vlastivědný sborník 22.
Martin Bartoš, Jana Králová, Michaela Janečková: Mufle prubířských pecí ze sbírek Českého muzea stříbra v Kutné Hoře.
Anna Bartošová, Martin Bartoš: Kutnohorské kapličky.
2021: Petr Pauliš: Nový přehled minerálů České republiky a jejich lokalit.
Monika Pravdová: Proměny pomníku U Kalicha v Kutné Hoře. Nově objevené dokumenty.
Johann Georg Megerle von Mühlfeld: Merkwürdigkeiten der königlichen freien Bergstadt Kuttenberg und des daselbst befindlichen uralten Silberbergwerkes.
2022: Jan Hrubý: Paměti městečka Suchdola a vísky Vysoké u Hory Kutné.
Jozef František Devoty: Popsání založení, zvláštní pobožnosti a života svatosti mnohým nešťastným osudům podrobené bývalé řehole cistercienské ... na svatém místě veleslavného údolí sedleckého blíž Kutny Hory v Království českém.
Jaroslav Bílek (editor): Ius regale montanorum - Královské právo horníkuov.
Bratičák Petr: Jednou nohou v lejnech. Na cestách za minerály po Kazachstánu v létech 1992 – 1994. Pauliš Petr: Kazachstán a jeho mineralogické bohatství.
Petr Pauliš, Zdeněk Dvořák, Karel Babka, Petr Fuchs: Nerostné bohatství Krupky, Cínovce a Moldavy.
(Poslední úprava: listopad 2022)

Všechny publikace lze objednat na adrese:

Martin Bartoš (Kuttna), 17. listopadu 97, 284 01 Kutná Hora

e-mail: kuttna@seznam.cz